Neidio i'r cynnwys

Y diweddaraf ynglŷn â COVID-19

Sut y byddwch chi'n fy nghadw i'n ddiogel yn ystod y broses gyflogi?

Bydd cymaint â phosibl o'r broses gyflogi yn cael ei chynnal yn rhithwir; dim ond pan fydd yn gwbl angenrheidiol y bydd angen i chi fod yn bresennol yn gorfforol. Mewn achos fel hyn, bydd gennym fesurau rheoli a diogelu ychwanegol ar waith i sicrhau eich bod yn ddiogel ac sy'n cydymffurfio â chanllawiau'r llywodraeth.

Pa hyfforddiant y byddaf i'n ei gael?

Cyn i chi ddechrau ar eich gwaith, byddwch chi'n cael hyfforddiant llawn ar COVID-19 gyda chanllawiau manwl ar sut i ddefnyddio'r cyfarpar diogelu personol y byddwn ni'n ei roi i chi yn gywir, yn ogystal â mesurau rheoli eraill rydym wedi'u rhoi ar waith i'ch cadw'n ddiogel.

Sut y byddaf i'n cwblhau fy ngwiriadau hawl i weithio?

Rhaid bod gan bob ymgeisydd sy'n gweithio i'r gwasanaeth sifil yr hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Caiff gwiriadau hawl i weithio eu cwblhau yn ystod eich wythnos gyntaf o waith mewn lleoliad o'n dewis ni. Caiff pob lleoliad ei drefnu gyda'r sicrwydd ei fod yn cydymffurfio â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth, sy'n cynnwys mesurau glanhau manylach a llai o gapasiti i sicrhau bod modd cadw digon o bellter cymdeithasol.

Caiff gwiriadau hawl i weithio eu trefnu am yn ail yn ystod cyfnodau penodol er mwyn osgoi'r angen am ryngweithio cymdeithasol diangen a chaniatáu glanhau arwynebau rhwng apwyntiadau.

Dyma fideo byr i ddangos sut y byddwn ni'n cynnal gwiriadau hawl i weithio yn ddiogel.

Gwyliwch ein fideo am sut y byddwn yn eich cadw chi’n ddiogel yn ystod y gwiriadau hawl i weithio

Gwyliwch ein fideo am sut y byddwn yn eich cadw chi’n ddiogel yn ystod y gwiriadau hawl i weithio – trawsgrifiad

A fyddaf i'n ddiogel wrth wneud fy ngwaith?

Rydym ni wedi cymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o drosglwyddo COVID-19. Yn ogystal â'r hyfforddiant a'r cyfarpar diogelu personol y byddwn ni'n ei roi i chi, mae'r rolau hyn wedi cael eu cynllunio mewn ffordd sy'n golygu y byddwch chi'n gallu eu cyflawni'n ddiogel gan gadw pellter cymdeithasol heb fawr ddim cyswllt corfforol. Er y bydd angen i chi ddosbarthu neu gasglu deunyddiau papur yn ystod rhai ymweliadau, darperir peg postio ac ni fydd unrhyw gyswllt corfforol â phobl eraill. Mae ein fideo carreg y drws yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i gyflawni eich rôl gan gadw digon o bellter cymdeithasol. Mae ein fideo carreg y drws yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i gyflawni eich rôl gan gadw digon o bellter cymdeithasol.

Gwyliwch ein fideo ar gyfarpar diogelu personol – Eich cadw chi a’r cyhoedd yn ddiogel

Gwyliwch ein fideo ar gyfarpar diogelu personol – Eich cadw chi a’r cyhoedd yn ddiogel – trawsgrifiad

Nodwch fod prosesau ar waith i sicrhau y gellir gwneud addasiadau i gefnogi unigolion â gofynion hygyrchedd ac iaith yn ddiogel ac yn unol â mesurau rheoli COVID-19.

Pa gyfarpar diogelu personol y byddwch chi'n ei roi i mi?

Bydd pob cydweithiwr yn cael cyfarpar diogelu personol. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

  • gorchuddion wyneb – mae'n rhaid defnyddio'r rhain yn unol â chanllawiau'r llywodraeth, er enghraifft wrth guro ar ddrysau cartrefi neu os byddwch mewn sefyllfa lle mae'n anodd cadw pellter cymdeithasol digonol.

  • diheintydd dwylo – mae hylendid dwylo cywir yn allweddol er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws. Felly, rydym yn darparu diheintydd dwylo i bob aelod o staff i'w ddefnyddio drwy gydol eich diwrnod gwaith, yn enwedig ar ôl cyffwrdd â gwahanol arwynebau.

  • weips diheintio – mae'r rhain i'w defnyddio i lanhau eich cyfarpar ac unrhyw arwynebau caled eraill y byddwch chi'n dod i gysylltiad â nhw pan fyddwch chi'n gweithio, gan leihau'r risg o drosglwyddo ymhellach.

Byddwch yn cael hyfforddiant llawn ar bryd a sut i ddefnyddio'r holl gyfarpar diogelu personol a ddarperir pan fyd dwch yn dechrau yn y rôl.

Canllawiau ychwanegol ar gyfer rolau diffyg cydymffurfio
Os ydych chi wedi gwneud cais am rôl diffyg cydymffurfio, rydym wedi rhoi mesurau diogelwch ychwanegol ar waith i'ch cadw'n ddiogel.  Dilynwch y ddolen hon i ddarllen y canllaw ar weithio mewn ffordd sy'n ddiogel o ran COVID-19 er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth gennych.