Neidio i'r cynnwys

Swyddog y cyfrifiad

Manylion y rôl

Lleoliad

26,500 rôl ledled Cymru a Lloegr

Cyflog

O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad

Oriau

Ail gylch & Trydydd cylch; 15, 25 neu 37 awr yr wythnos

Hyd y contract

Ail gylch; 16 Mawth i 29 Ebrill 2021, Trydydd cylch; 23 Mawth i 29 Ebril 2021

Patrwm gwaith

Nid oes unrhyw oriau gwaith dyddiol sefydlog. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol i chi weithio eich dyletswyddau o fewn yr oriau a nodir isod a chytuno i wneud hynny: Rhwng 9am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Rhwng 10am a 4pm ar ddydd Sul a gwyliau banc. Yn ogystal, caiff o leiaf 60% o'r oriau hyn eu gweithio o fewn yr amseroedd canlynol: Rhwng 4am a 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Rhwng 9am ac 8pm ar ddydd Sadwrn. Rhwng 10am a 4pm ar ddydd Sul.

Digwyddiadau croeso

Ail gylch; 18 Ionawr i 2 Chwefror 2021, Trydydd cylch; 2 Chwefror i 16 Chwefror 2021

Ffenestr gwneud cais

Ail gylch; 21 Rhagfyr i 2020 i 27 Ionawr 2021, Trydydd cylch; 4 Ionawr i 8 Chwefror 2021.

Ydych chi am chwarae eich rhan yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein swyddogion yn cyfrannu at lwyddiant cyffredinol y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys ymweld ag eiddo gwahanol mewn ardal benodol, a hynny sawl gwaith weithiau. Y nod yw gwneud pobl yn ymwybodol o'r rheswm pam mae'r cyfrifiad yn bwysig a darparu gwybodaeth sy'n sicrhau bod ein cofrestr o gyfeiriadau yn gyfredol.

Fel wyneb cyfeillgar y cyfrifiad, mae'n bwysig eich bod yn gallu ymgysylltu â phobl o bob cefndir. Byddwch yn mwynhau  bod yn rhan o dîm agos a chefnogol. Byddwch hefyd yn gwybod sut i ddefnyddio ffonau clyfar ac yn gallu gweithio oriau hyblyg. Rydych hefyd yn gyfforddus yn gweithio'n annibynnol, yn wydn ac mae gennych fynediad dibynadwy i drafnidiaeth. Gallai iaith wahanol fod yn ddefnyddiol. Y naill ffordd neu'r llall, mae gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a'r gallu i feithrin ymddiriedaeth. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn dilyn ein prosesau ac yn cadw'r wybodaeth rydych yn ei chasglu yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

Dim ond bob 10 mlynedd y mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal ac mae'n cyfrif pob person a chartref yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, mae angen i ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) gael tîm maes mawr i weithio mewn cymunedau yn helpu pobl i gymryd rhan. Yn y tîm maes ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn magu profiad gwerthfawr. Ar ben hyn, byddwch yn rhan o rywbeth sy'n hanfodol i bob un ohonom. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.

Felly, ymunwch â'r tîm a gwnewch effaith barhaol.

Gyda'r hyblygrwydd i ddewis eich oriau gwaith eich hun, gallwch wneud i'r contract hwn weithio i chi, ar yr amod eich bod ar gael i weithio'r mwyafrif o'r amser gyda'r nos ac ar benwythnosau, gan mai dyna pryd y bydd fwyaf tebygol y bydd pobl gartref. Yn ogystal â chyfradd cyflog ddeniadol, caiff cyfarpar ei ddarparu a byddwch yn cael hyfforddiant llawn a chymorth i gyflawni'r rôl hanfodol hon.

 

Y rôl

Fel swyddog y cyfrifiad, yn eich ardal ddaearyddol benodol, byddwch yn rhan o dîm o hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad a byddwch yn atebol i arweinydd tîm y cyfrifiad. Prif ddiben eich rôl fydd annog y bobl yn eich ardal i gwblhau holiadur ar-lein Cyfrifiad 2021. Byddwch yn cael llwyth gwaith dyddiol o gyfeiriadau nad ydynt wedi cyflwyno holiadur y cyfrifiad eto, a bydd angen cynnal ymweliad dilynol i'w cefnogi a'u hannog i'w gwblhau. Byddwch yn helpu preswylwyr i ddeall pwysigrwydd y cyfrifiad, a'r rôl hanfodol sydd ganddynt i sicrhau ei fod yn llwyddiant. Byddwch yn eu helpu i oresgyn unrhyw wrthwynebiadau neu rwystrau a allai fod ganddynt sy’n eu hatal rhag ei gwblhau, gan eu helpu eich hun neu eu cyfeirio at gymorth sydd ar gael. Byddwch yn cynorthwyo pobl i gwblhau eu holiaduron, naill ai ar garreg y drws neu mewn digwyddiadau cwblhau.Byddwch yn gweithio gyda rheolwyr ymgysylltu'r cyfrifiad i gefnogi ymgysylltiad ehangach mewn digwyddiadau cymunedol yn ôl yr angen.

Byddwch yn gweithio'n annibynnol yn eich ardal, gan weithio oriau o fewn canllawiau penodol a bennwyd yn y patrwm gwaith uchod.  Bydd eich arweinydd tîm yn rhoi cefnogaeth, cymorth ac arweiniad yn ôl yr angen, a bydd yn cwrdd â chi pan fyddwch allan yn gweithio, er mwyn eich helpu i setlo yn eich rôl.

Caiff nifer o swyddogion eu recriwtio gyda'r gallu i symud i ardaloedd gwahanol ledled Cymru a Lloegr, lle bydd eu hangen fwyaf i gefnogi gweithrediad y cyfrifiad.

Diben

 • cynyddu cyfraddau ymateb y cyfrifiad
 • datblygu enw da'r cyfrifiad

Chwe ymddygiad hanfodol cenhadon y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)

 1. Hunangymhellol

  – gwneud y tasgau cywir yn y drefn gywir
 2. Cefnogol

  – ymgysylltu â'r cyhoedd a'u hannog ar garreg eu drws
 3. Cydymffurfio

  – cadw cofnodion cywir ac amserol
 4. Uniondeb

  – cadw data'r cyhoedd yn ddiogel
 5. Awyddus i ddysgu

  – ymrwymo i gwblhau eich gwaith dysgu a deall eich swydd
 6. Menter

  – rhannu eich profiad a'ch gwybodaeth leol i gefnogi eich tîm a dileu rhwystrau i ymateb

Prif gyfrifoldebau

Yn bennaf oll, eich rôl fydd hyrwyddo buddiannau'r cyfrifiad ac annog ymateb cadarnhaol gan gartrefi. I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • ymweld â'r rhestr o gyfeiriadau a roddwyd i chi drwy ap ar y ffôn clyfar a ddarperir a chofnodi canlyniad yr ymweliad yn gywir
 • ceisio cysylltu â phreswylwyr ym mhob cyfeiriad y byddwch yn ymweld ag ef
 • annog deiliad y cartref i gwblhau'r holiadur ar-lein, gan dynnu sylw at y rhan bwysig sydd ganddynt i'w chwarae yn llunio'r dyfodol
 • cyfeirio ymatebwyr at swyddogaethau cymorth y cyfrifiad
 • dilyn gweithdrefnau SYG, yn enwedig y rheini ynghylch eich diogelwch
 • rhoi gwybodaeth ychwanegol i gartrefi i'w helpu i gwblhau eu hymateb, a fydd yn cynnwys holiaduron, cardiau a thaflenni y byddwch yn eu cario yn eich bag bob dydd
 • mynd i ddigwyddiadau cwblhau cymunedol lle y bo angen
 • cynorthwyo ymatebwyr i gwblhau'r holiadur ar garreg y drws lle y bo'n briodol
 • llunio'r gofrestr mynediad diogel i sicrhau mynediad i gymunedau adwyog
 • cyflwyno adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i'ch arweinydd tîm a mynychu cyfarfodydd tîm
 • sicrhau y cedwir gwybodaeth y cyfrifiad yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser
 • byddwch yn cwrdd â'ch rheolwr llinell yn ystod eich wythnos gyntaf a chael eich pecyn swyddog y cyfrifiad (sy'n pwyso tua 10kg)
 • cwblhau gweithgareddau e-ddysgu yn ôl yr angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso ac ôl-drafod
 • byddwch yn teithio o gwmpas eich ardal benodol i ymweld â chyfeiriadau (bydd y pellteroedd yn amrywio gan ddibynnu ar b'un a yw eich ardal yn drefol neu'n wledig)

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • feddu ar sgiliau cyfathrebu da yn Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig (byddai sgiliau Cymraeg hefyd yn fanteisiol os byddwch yn gweithio yng Nghymru)
 • meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys siarad ag aelodau o'r cyhoedd
 • bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • bod yn drefnus a gallu cynllunio terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddefnyddio eich menter eich hun
 • gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar manwl a'u dilyn
 • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ffôn clyfar a rhaglenni amrywiol
 • bod yn broffesiynol bob amser, a pheidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol

COVID-19

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio a chanllawiau priodol y llywodraeth er mwyn eich cadw chi’n ddiogel pan fyddwch yn gweithio i SYG. Bydd cyfarpar diogelu personol priodol, gan gynnwys diheintydd dwylo a masgiau wyneb, yn cael eu darparu i’r holl staff. Er mwyn eich cadw’n ddiogel, bydd angen i chi ddefnyddio a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol hwnnw, yn ôl cyfarwyddyd, pan fyddwch chi’n gweithio. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

Gofynion gyrru

Gan ddibynnu ar eich ardal waith benodol, mae'n bosibl y bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a'r defnydd o gerbyd modur, sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwch yn cael eich talu am dreuliau teithio o fewn eich ardal waith.

Gwyliau blynyddol

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith.

Cymerir gwyliau mewn un bloc yn ystod yr wythnos wyliau benodol, sef wythnos olaf y cyfnod cyflogaeth. Yn anffodus, oherwydd rhesymau gweithredol, ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau ar adegau eraill.

 

 

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Yn barod i wneud cais am rôl? Gallwch wneud hyn nawr, drwy'r ddolen isod.