Neidio i'r cynnwys

Swyddog sefydliadau cymunedol

Manylion y rôl

Lleoliad

Lleoliadau penodol ledled Cymru a Lloegr

Cyflog

O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad

Oriau

25 awr yr wythnos

Hyd y contract

16 Chwefror 2021 – 14 Ebrill 2021

Patrwm gwaith

Nid oes unrhyw oriau gwaith dyddiol sefydlog. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol i chi weithio eich dyletswyddau o fewn yr oriau a nodir isod a chytuno i wneud hynny: Rhwng 9am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn Rhwng 10am a 4pm ar ddydd Sul a gwyliau banc

Digwyddiadau croeso

8 Rhagfyr 2020 i 19 Ionawr 2021

Ffenestr gwneud cais

2 Tachwedd 2020 i 18 Ionawr 2021

Yn recriwtio yn yr ardaloedd canlynol yn unig ar hyn o bryd: Caergrawnt; Chelmsford; Camden; San Steffan; Pentrefannau Twr; Ynysoedd Scilly; Aberystwyth; Birmingham; Rhydychen; Brighton a Hove; Caergaint; Fareham, Gosport a Havant; Guildford a Waverley; Lewes, Eastbourne a Wealden; Reading; Rother a Hastings; Southampton; Winchester a Dwyrain Hants; Caerhirfryn; Pendle; Barrow yn Furness; Marchogaeth Dwyrain Swydd Efrog; Kingston upon Hull; Caerefrog; Scarborough; Gateshead; Newcastle; Sir Durham; Hull; Caerlŷr; Wellingborough; Barrow-in-Furness; Ardal y Llynnoedd; Penrith; Kingston upon Hull; Selby; Caerefrog; Marchogaeth dwyreiniol Swydd Efrog; Hartlepool; Sir Durham; Northumberland.

Recriwtio siaradwyr Cymraeg yn yr ardaloedd canlynol yn unig: Ynys Môn a Bangor; Gwynedd; Ceredigion; Powys; Conwy; Sir y Fflint; Wrecsam; Caerdydd; Sir Benfro; Sir Gaerfyrddin; Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

 

Ydych chi am chwarae eich rhan yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein swyddogion yn cyfrannu at lwyddiant cyffredinol y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys ymweld ag eiddo gwahanol mewn ardal benodol, a hynny sawl gwaith weithiau. Y nod yw gwneud pobl yn ymwybodol o'r rheswm pam mae'r cyfrifiad yn bwysig a darparu gwybodaeth sy'n sicrhau bod ein cofrestr o gyfeiriadau yn gyfredol.

Fel wyneb cyfeillgar y cyfrifiad, mae'n bwysig eich bod yn gallu ymgysylltu â phobl o bob cefndir. Byddwch yn mwynhau  bod yn rhan o dîm agos a chefnogol. Byddwch hefyd yn gwybod sut i ddefnyddio ffonau clyfar ac yn gallu gweithio oriau hyblyg. Rydych hefyd yn gyfforddus yn gweithio'n annibynnol, yn wydn ac mae gennych fynediad dibynadwy i drafnidiaeth. Gallai iaith wahanol fod yn ddefnyddiol. Y naill ffordd neu'r llall, mae gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a'r gallu i feithrin ymddiriedaeth. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn dilyn ein prosesau ac yn cadw'r wybodaeth rydych yn ei chasglu yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

Dim ond bob 10 mlynedd y mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal ac mae'n cyfrif pob person a chartref yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, mae angen i ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) gael tîm maes mawr i weithio mewn cymunedau yn helpu pobl i gymryd rhan. Yn y tîm maes ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn magu profiad gwerthfawr. Ar ben hyn, byddwch yn rhan o rywbeth sy'n hanfodol i bob un ohonom. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.

Felly, ymunwch â'r tîm a gwnewch effaith barhaol.

Gyda'r hyblygrwydd i ddewis eich oriau gwaith eich hun, gallwch wneud i'r contract hwn weithio i chi, ar yr amod eich bod ar gael i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau, gan mai dyna pryd y bydd fwyaf tebygol y bydd pobl ar gael. Yn ogystal â chyfradd cyflog ddeniadol, caiff cyfarpar ei ddarparu a byddwch yn cael hyfforddiant llawn a chymorth i gyflawni'r rôl hanfodol hon.

 

Y rôl

Fel swyddog sefydliadau cymunedol, mewn ardal ddaearyddol benodol, byddwch yn rhan o dîm o hyd at 12 o swyddogion y cyfrifiad a byddwch yn atebol i arweinydd tîm sefydliadau cymunedol. Llety preswyl a reolir yw sefydliadau cymunedol, fel prifysgolion a chartrefi gofal.  Prif ddiben eich rôl fydd cysylltu ac ymweld â chyfeiriadau sydd wedi'u neilltuo i chi, naill ai i ddosbarthu holiaduron neu i wneud gwaith dilynol mewn perthynas â phobl nad ydynt wedi ymateb eto. Bydd y rhan fwyaf o'ch gwaith yn cael ei wneud yn bersonol, er, yn dibynnu ar y math o sefydliad, bydd hefyd angen i chi wneud galwadau ffôn cyn eich ymweliadau. Bydd hyn yn eich galluogi i feithrin cydberthnasau â'r rheolwyr a'r preswylwyr er mwyn eu hannog i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.Byddwch yn eu helpu i oresgyn unrhyw wrthwynebiadau neu rwystrau a allai fod ganddynt sy’n eu hatal rhag ei gwblhau, gan eu helpu eich hun neu eu cyfeirio at gymorth sydd ar gael.

Bydd eich oriau gwaith yn hyblyg i'ch galluogi i wneud y gorau o'ch gallu i ymgysylltu â'r poblogaethau sefydliadau cymunedol rydych wedi'ch neilltuo ar eu cyfer bob diwrnod. Bydd eich arweinydd tîm yn rhoi cefnogaeth, cymorth ac arweiniad yn ôl yr angen, a bydd yn cwrdd â chi pan fyddwch allan yn gweithio, er mwyn eich helpu i setlo yn eich rôl.

Diben

 

 • cynyddu cyfraddau ymateb y cyfrifiad
 • datblygu enw da'r cyfrifiad
 • ein helpu ni i gyflawni cyfrifiad o ansawdd uchel

Chwe ymddygiad hanfodol cenhadon y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)

 • hunangymhellol – gwneud y tasgau cywir yn y drefn gywir
 • cefnogol – ymgysylltu â'r cyhoedd a'u hannog ar garreg eu drws
 • cydymffurfio – cadw cofnodion cywir ac amserol
 • uniondeb – cadw data'r cyhoedd yn ddiogel
 • awyddus i ddysgu – ymrwymo i gwblhau eich gwaith dysgu a deall eich swydd
 • menter – rhannu eich profiad a'ch gwybodaeth leol i gefnogi eich tîm a dileu rhwystrau i ymateb

Prif gyfrifoldebau

Yn bennaf, oll, eich rôl fydd hyrwyddo buddiannau'r cyfrifiad ac annog ymateb cadarnhaol.  I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • ymweld â'r rhestr o gyfeiriadau a roddwyd i chi drwy ap ar y ffôn a ddarperir a chofnodi canlyniad yr ymweliad yn gywir
 • cyflwyno adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i'ch arweinydd tîm a mynychu cyfarfodydd tîm
 • cwrdd â'ch rheolwr llinell yn ystod yr wythnos gyntaf a chael eich pecyn cyfwelydd sefydliadau cymunedol (sy'n pwyso tua 10kg)
 • cysylltu â'r sefydliadau cymunedol yn eich ardal (dros y ffôn neu'n bersonol)
 • meithrin cydberthnasau â rheolwyr y sefydliadau cymunedol, er mwyn eu hannog i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021
 • dosbarthu symiau mawr (sawl bocs) o lythyrau a holiaduron i sefydliadau
 • annog preswylwyr sefydliadau cymunedol a grwpiau poblogaeth arbennig
 • gwneud gwaith dilynol mewn perthynas â phobl nad ydynt wedi cwblhau eu holiadur eto
 • cadw mewn cysylltiad rheolaidd â'ch arweinydd tîm a gweddill aelodau eich tîm
 • sicrhau y cedwir gwybodaeth y cyfrifiad yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser
 • dilyn gweithdrefnau SYG, yn enwedig y rheini ynghylch eich diogelwch
 • cwblhau gweithgareddau e-ddysgu yn ôl yr angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso ac ôl-drafod
 • byddwch yn teithio o gwmpas eich ardal benodol i ymweld â chyfeiriadau (bydd y pellteroedd yn amrywio gan ddibynnu ar b'un a yw eich ardal yn drefol neu'n wledig)

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • feddu ar sgiliau cyfathrebu da yn Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig (byddai sgiliau Cymraeg hefyd yn fanteisiol os byddwch yn gweithio yng Nghymru)
 • meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys siarad ag aelodau o'r cyhoedd
 • bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • bod yn drefnus a gallu cynllunio terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddefnyddio eich menter eich hun
 • gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar manwl a'u dilyn
 • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ffôn clyfar a rhaglenni amrywiol
 • bod yn broffesiynol bob amser, a pheidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol

COVID-19

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio a chanllawiau priodol y llywodraeth er mwyn eich cadw chi’n ddiogel pan fyddwch yn gweithio i SYG. Bydd cyfarpar diogelu personol priodol, gan gynnwys diheintydd dwylo a masgiau wyneb, yn cael eu darparu i’r holl staff. Er mwyn eich cadw’n ddiogel, bydd angen i chi ddefnyddio a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol hwnnw, yn ôl cyfarwyddyd, pan fyddwch chi’n gweithio. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

Gofynion gyrru

Bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a'r defnydd o gerbyd modur, sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwch yn cael eich talu am dreuliau teithio o fewn eich ardal waith.

Gwyliau blynyddol

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith.

Cymerir gwyliau mewn un bloc yn ystod yr wythnos wyliau benodol, sef wythnos olaf y cyfnod cyflogaeth. Yn anffodus, oherwydd rhesymau gweithredol, ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau ar adegau eraill.

 

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Yn barod i wneud cais am rôl? Gallwch wneud hyn nawr, drwy'r ddolen isod.