Neidio i'r cynnwys

Swyddog cymorth ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad

Manylion y rôl

Lleoliad

30 rôl ledled Cymru a Lloegr

Cyflog

O £11.22 yr awr yn dibynnu ar y lleoliad

Oriau

37 awr yr wythnos

Hyd y contract

6 Ebrill i 24 Mehefin 2021

Patrwm gwaith

Nid oes unrhyw oriau gwaith dyddiol sefydlog. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol i chi weithio eich dyletswyddau o fewn yr oriau a nodir isod a chytuno i wneud hynny: Rhwng 9am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Rhwng 10am a 4pm ar ddydd Sul a gwyliau banc.

Digwyddiadau croeso

10 Chwefror i 24 Chwefror 2021

Ffenestr gwneud cais

20 Ionawr i 26 Ionawr 2021

Ydych chi am chwarae eich rhan yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein swyddogion yn cyfrannu at lwyddiant cyffredinol y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys ymweld ag eiddo gwahanol mewn ardal benodol, a hynny sawl gwaith weithiau. Y nod yw gwneud pobl yn ymwybodol o'r rheswm pam mae'r cyfrifiad yn bwysig a darparu gwybodaeth sy'n sicrhau bod ein cofrestr o gyfeiriadau yn gyfredol.

Fel wyneb cyfeillgar y cyfrifiad, mae'n bwysig eich bod yn gallu ymgysylltu â phobl o bob cefndir. Byddwch yn mwynhau  bod yn rhan o dîm agos a chefnogol. Byddwch hefyd yn gwybod sut i ddefnyddio ffonau clyfar ac yn gallu gweithio oriau hyblyg. Rydych hefyd yn gyfforddus yn gweithio'n annibynnol, yn wydn ac mae gennych fynediad dibynadwy i drafnidiaeth. Gallai iaith wahanol fod yn ddefnyddiol. Y naill ffordd neu'r llall, mae gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a'r gallu i feithrin ymddiriedaeth. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn dilyn ein prosesau ac yn cadw'r wybodaeth rydych yn ei chasglu yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

Dim ond bob 10 mlynedd y mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal ac mae'n cyfrif pob person a chartref yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, mae angen i ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) gael tîm maes mawr i weithio mewn cymunedau yn helpu pobl i gymryd rhan. Yn y tîm maes ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn magu profiad gwerthfawr. Ar ben hyn, byddwch yn rhan o rywbeth sy'n hanfodol i bob un ohonom. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.

Felly, ymunwch â'r tîm a gwnewch effaith barhaol.

Gyda'r hyblygrwydd i ddewis eich oriau gwaith eich hun, gallwch wneud i'r contract hwn weithio i chi, ar yr amod eich bod ar gael i weithio'r mwyafrif o'r amser gyda'r nos ac ar benwythnosau, gan mai dyna pryd y bydd fwyaf tebygol y bydd pobl gartref. Yn ogystal â chyfradd cyflog ddeniadol, caiff cyfarpar ei ddarparu a byddwch yn cael hyfforddiant llawn a chymorth i gyflawni'r rôl hanfodol hon.

 

Y rôl

Fel swyddog cymorth ardal arolwg cwmpas y cyfrifiad, eich rôl fydd bod yn atebol i'r rheolwr ardal, a'i gefnogi. Mae'r rheolwr ardal yn gyfrifol am gynnal y gweithrediad maes mewn ardal benodol. Bydd ganddo dîm o tua 12 o arweinwyr tîm, a byddwch yn gweithio ochr yn ochr â nhw i sicrhau bod y gweithrediad yn cael ei redeg yn esmwyth yn eich ardal. 

Bydd eich rôl yn amrywiol. Bydd gofyn i chi gyflawni amrywiaeth o dasgau gweinyddol wrth ddesg ac yn y maes. Byddwch yn gyfrifol am gasglu adroddiadau, trefnu cyfarfodydd, gwneud nodiadau a chyfathrebu ag amrywiaeth o bobl, megis cyflogeion SYG ac awdurdodau lleol.

Byddwch yn gweithio'n annibynnol yn bennaf, a byddwch yn gallu dewis eich oriau gwaith eich hun, o fewn canllawiau penodol a bennwyd gan eich rheolwr ardal.

Diben

 • cynyddu cyfraddau ymateb arolwg cwmpas y cyfrifiad
 • datblygu enw da'r cyfrifiad
 • ein helpu ni i gyflawni cyfrifiad o ansawdd uchel

Chwe ymddygiad hanfodol cenhadon y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)

 1. Hunangymhellol

  – gwneud y tasgau cywir yn y drefn gywir
 2. Trefnu a blaenoriaethu

  – ymateb yn briodol i alwadau sy'n newid
 3. Cydymffurfio

  – cadw cofnodion cywir ac amserol
 4. Uniondeb

  – cadw data'r cyhoedd yn ddiogel
 5. Awyddus i ddysgu

  – ymrwymo i gwblhau eich gwaith dysgu a deall eich swydd
 6. Menter

  – rhannu eich profiad a'ch gwybodaeth leol i gefnogi eich tîm a dileu rhwystrau i ymateb

Prif gyfrifoldebau

Yn gyntaf oll, byddwch yn cynorthwyo eich rheolwr ardal i gynnal gweithrediad maes llwyddiannus. I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • cefnogi'r rheolwr ardal, arweinwyr tîm a chyfwelwyr, yn ôl cyfarwyddyd y rheolwr ardal, yn cynnwys proses gynefino'r staff maes a rhoi cymorth iddynt o ddydd i ddydd
 • cefnogi'r rheolwr ardal a'r arweinwyr tîm i drefnu cyfarfodydd a llogi lleoliadau, llunio dogfennaeth a chymryd cofnodion
 • gweithredu fel y prif bwynt cyswllt pan na fydd y rheolwr ardal ar gael ac ymgymryd â thasgau neu eu dyrannu i bobl eraill
 • casglu adroddiadau cynnydd wythnosol gan yr arweinwyr tîm ar gyfer eich rheolwr ardal a chasglu gwybodaeth ac adroddiadau i'w hadolygu gan y rheolwr ardal/arweinwyr tîm
 • cefnogi eich rheolwr ardal i reoli unrhyw faterion, fel gweithdrefnau salwch, disgyblu, cwyno a diswyddo. sicrhau bod yr holl weithdrefnau'n cael eu dilyn yn gywir
 • cefnogi'r rheolwr ardal i gydlynu ymweliadau gan staff SYG i arsylwi ar y gweithrediad maes 
 • cynnal sesiynau ad hoc, galw heibio ar gyfer swyddogion ac arweinwyr tîm y mae angen cymorth arnynt i ddefnyddio eu dyfeisiau a'u meddalwedd
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso ac ôl-drafod

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • feddu ar sgiliau cyfathrebu da yn Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig (byddai sgiliau Cymraeg hefyd yn fanteisiol os byddwch yn gweithio yng Nghymru)
 • meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da,
 • meddu ar hyder i ddelio ag amrywiaeth o bobl yn cynnwys rheolwyr a chyfoedion
 • bod yn drefnus a gallu cynllunio terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol heb lawer o oruchwyliaeth ac fel rhan o dîm
 • gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar manwl a'u dilyn
 • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ffôn clyfar a rhaglenni amrywiol
 • bod yn broffesiynol bob amser, a pheidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol
 • gallu bod yn hyblyg wrth weithio
 • gallu gwneud nodiadau sy'n glir a chynhwysfawr

COVID-19

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio a chanllawiau priodol y llywodraeth er mwyn eich cadw chi’n ddiogel pan fyddwch yn gweithio i SYG. Bydd cyfarpar diogelu personol priodol, gan gynnwys diheintydd dwylo a masgiau wyneb, yn cael eu darparu i’r holl staff. Er mwyn eich cadw’n ddiogel, bydd angen i chi ddefnyddio a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol hwnnw, yn ôl cyfarwyddyd, pan fyddwch chi’n gweithio. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

Gofynion eraill

Bydd angen i chi:

 • fod yn barod i ddefnyddio'ch cartref fel swyddfa a storio bocsys o ddeunyddiau staff maes (bydd hefyd angen i chi roi gwybod i'ch cwmni yswiriant eich bod yn gweithio gartref)
 • gallu derbyn cyflenwadau, rhoi trefn arnynt a'u dosbarthu'n briodol

Gofynion gyrru

Gan ddibynnu ar eich ardal waith benodol, mae'n bosibl y bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a'r defnydd o gerbyd modur, sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwch yn cael eich talu am dreuliau teithio o fewn eich ardal waith.

Gwyliau blynyddol

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith.

Cymerir gwyliau mewn un bloc yn ystod yr wythnos wyliau benodol, sef wythnos olaf y cyfnod cyflogaeth. Yn anffodus, oherwydd rhesymau gweithredol, ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau ar adegau eraill.

 

 

 

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Yn barod i wneud cais am rôl? Gallwch wneud hyn nawr, drwy'r ddolen isod.