Neidio i'r cynnwys

Cynorthwyydd diffyg cydymffurfio

Manylion y rôl

Ffenestr gwneud cais

15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto

Ydych chi am chwarae eich rhan yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein swyddogion yn cyfrannu at lwyddiant cyffredinol y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys ymweld ag eiddo gwahanol mewn ardal benodol, a hynny sawl gwaith weithiau. Y nod yw gwneud pobl yn ymwybodol o'r rheswm pam mae'r cyfrifiad yn bwysig a darparu gwybodaeth sy'n sicrhau bod ein cofrestr o gyfeiriadau yn gyfredol.

Fel wyneb cyfeillgar y cyfrifiad, mae'n bwysig eich bod yn gallu ymgysylltu â phobl o bob cefndir. Byddwch yn mwynhau  bod yn rhan o dîm agos a chefnogol. Byddwch hefyd yn gwybod sut i ddefnyddio ffonau clyfar ac yn gallu gweithio oriau hyblyg. Rydych hefyd yn gyfforddus yn gweithio'n annibynnol, yn wydn ac mae gennych fynediad dibynadwy i drafnidiaeth. Gallai iaith wahanol fod yn ddefnyddiol. Y naill ffordd neu'r llall, mae gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a'r gallu i feithrin ymddiriedaeth. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn dilyn ein prosesau ac yn cadw'r wybodaeth rydych yn ei chasglu yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

Dim ond bob 10 mlynedd y mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal ac mae'n cyfrif pob person a chartref yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, mae angen i ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) gael tîm maes mawr i weithio mewn cymunedau yn helpu pobl i gymryd rhan. Yn y tîm maes ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn magu profiad gwerthfawr. Ar ben hyn, byddwch yn rhan o rywbeth sy'n hanfodol i bob un ohonom. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.

Felly, ymunwch â'r tîm a gwnewch effaith barhaol.

Gyda'r hyblygrwydd i ddewis eich oriau gwaith eich hun, gallwch wneud i'r contract hwn weithio i chi, ar yr amod eich bod ar gael i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau pan fo angen, gan mai dyna pryd y bydd fwyaf tebygol y bydd pobl gartref. Yn ogystal â chyfradd cyflog ddeniadol, caiff cyfarpar ei ddarparu a byddwch yn cael hyfforddiant llawn a chymorth i gyflawni'r rôl hanfodol hon.

 

Y rôl

Fel cynorthwyydd diffyg cydymffurfio mewn ardal waith benodol, byddwch yn gweithio gyda swyddog diffyg cydymffurfio i roi cymorth iddynt i annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad. Byddwch yn atebol i reolwr maes diffyg cydymffurfio a fydd yn cwmpasu eich ardal ddaearyddol ehangach, gan roi arweiniad a chefnogaeth.

Prif ddiben eich rôl fydd cefnogi'r swyddog diffyg cydymffurfio i ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd a all fod yn amharod i ymateb i geisiadau i gwblhau holiadur y cyfrifiad. Byddwch yn cael llwyth gwaith dyddiol o gyfeiriadau nad ydynt wedi cyflwyno holiadur y cyfrifiad eto. Ar gyfer hyn efallai y byddwch yn rhan o broses o reoli sefyllfaoedd heriol. Os byddant yn parhau i wrthod, bydd yn ofynnol i'r swyddog diffyg cydymffurfio gynnal cyfweliadau ffurfiol a datganiadau tyst a chi fydd yn gyfrifol am gofnodi'r rhain. Bydd y ddogfennaeth ffurfiol hon yn rhan o achos cyfreithiol mewn llys.

Bydd y cyfeiriadau'n cwmpasu ardal ddaearyddol eang a byddwch yn teithio i'r cyfeiriadau yn eich cerbyd eich hun neu yng ngherbyd y swyddog diffyg cydymffurfio.

Ar ôl i'ch cyflogaeth ddod i ben, gall fod angen i chi fynd i'r llys fel tyst a rhoi tystiolaeth (bydd SYG yn talu treuliau).

Diben

 • darbwyllo pobl nad ydynt wedi ymateb i gwblhau'r cyfrifiad a fydd yn cynyddu cyfraddau ymateb
 • datblygu enw da'r cyfrifiad

Chwe ymddygiad hanfodol cenhadon y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)

 1. Hunangymhellol

  – gwneud y tasgau cywir yn y drefn gywir
 2. Cefnogol

  – ymgysylltu â'r cyhoedd a'u hannog ar garreg eu drws
 3. Cydymffurfio

  – cadw cofnodion cywir ac amserol
 4. Uniondeb

  – cadw data'r cyhoedd yn ddiogel
 5. Awyddus i ddysgu

  – ymrwymo i gwblhau eich gwaith dysgu a deall eich swydd
 6. Menter

  – rhannu eich profiad a'ch gwybodaeth leol i gefnogi eich tîm a dileu rhwystrau i ymateb

Prif gyfrifoldebau

 

Yn bennaf oll, eich rôl fydd hyrwyddo buddiannau'r cyfrifiad ac annog ymateb cadarnhaol gan gartrefi. I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • cynllunio a rheoli'r llwyth gwaith o gyfeiriadau a roddwyd i chi drwy ap ar y ffôn clyfar a ddarperir i sicrhau y cynhelir cynifer â phosibl o ymweliadau
 • gwirio'r holl ddogfennaeth er mwyn sicrhau bod y weithdrefn gywir a'r dull priodol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer yr ymweliad a mynd ati i ymweld â'r rhestr o gyfeiriadau
 • deall lefel y risg dan sylw drwy gwblhau asesiad risg dynamig ar gyfer pob ymweliad, gan gymryd gofal rhesymol i sicrhau eich bod chi ac eraill yn ddiogel
 • cefnogi'r swyddog diffyg cydymffurfio i annog deiliad y cartref i gwblhau holiadur papur gan gynorthwyo lle y bo angen
 • os bydd deiliad y cartref yn gwrthod cwblhau holiadur, byddwch yn cofnodi'n ysgrifenedig y 'Cyfweliad o Dan Rybudd' a gynhelir gan y swyddog diffyg cydymffurfio ac yn cwblhau datganiad tyst
 • dychwelyd gwybodaeth am ymchwiliadau a gwblhawyd mewn modd amserol
 • dilyn gweithdrefnau SYG, yn enwedig y rheini ynghylch eich diogelwch
 • cyflwyno holiaduron papur i gartrefi a chario dogfennaeth arall y gall fod ei hangen arnoch pan fyddwch yn ymweld â chyfeiriadau y byddwch yn eu cario yn eich bag bob dydd
 • cynorthwyo'r swyddog diffyg cydymffurfio i gyflwyno adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i'ch rheolwr maes (yn cynnwys archebion cyflenwadau) a mynychu cyfarfodydd tîm
 • cyflwyno eich hawliadau cyflog a’ch treuliau yn brydlon, gan ddarparu derbynebau lle bo angen
 • sicrhau y cedwir gwybodaeth y cyfrifiad yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso ac ôl-drafod
 • bod yn barod i deithio o gwmpas eich ardal ddaearyddol fawr i ymweld â chyfeiriadau (bydd y pellteroedd yn amrywio gan ddibynnu ar b'un a yw eich ardal yn drefol neu'n wledig); gall fod angen aros dros nos ar adegau

Sgiliau a phrofiad hanfodol

  

Bydd angen i chi:

 • feddu ar sgiliau cyfathrebu da yn Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig (byddai sgiliau Cymraeg hefyd yn fanteisiol os byddwch yn gweithio yng Nghymru)
 • meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys siarad ag aelodau o'r cyhoedd
 • bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • bod yn drefnus a gallu cynllunio terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddefnyddio eich menter eich hun
 • gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar manwl a'u dilyn
 • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ffôn clyfar a rhaglenni amrywiol
 • bod yn broffesiynol bob amser, a pheidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol

Byddai'r canlynol hefyd yn ddymunol:

 • meddu ar brofiad o weithio gyda'r cyhoedd, mewn rôl gyfreithiol o bosibl fel gorfodi neu amlygiad i sefyllfaoedd lle cafwyd gwrthdaro
 • bod yn ymwybodol o risgiau

COVID-19

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio a chanllawiau priodol y llywodraeth er mwyn eich cadw chi’n ddiogel pan fyddwch yn gweithio i SYG. Bydd cyfarpar diogelu personol priodol, gan gynnwys diheintydd dwylo a masgiau wyneb, yn cael eu darparu i’r holl staff. Er mwyn eich cadw’n ddiogel, bydd angen i chi ddefnyddio a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol hwnnw, yn ôl cyfarwyddyd, pan fyddwch chi’n gweithio. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

Gofynion gyrru

Bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a'r defnydd o gerbyd modur, sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwch yn cael eich talu am dreuliau teithio o fewn eich ardal waith.

Gwyliau blynyddol

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith.

Cymerir gwyliau mewn un bloc yn ystod yr wythnos wyliau benodol, sef wythnos olaf y cyfnod cyflogaeth. Yn anffodus, oherwydd rhesymau gweithredol, ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau ar adegau eraill.

 

 

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.