Neidio i'r cynnwys

Cyfwelydd symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad

Manylion y rôl

Ffenestr gwneud cais

15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto

Ydych chi am chwarae eich rhan yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein swyddogion yn cyfrannu at lwyddiant cyffredinol y cyfrifiad. Mae hyn yn cynnwys ymweld ag eiddo gwahanol mewn ardal benodol, a hynny sawl gwaith weithiau. Y nod yw gwneud pobl yn ymwybodol o'r rheswm pam mae'r cyfrifiad yn bwysig a darparu gwybodaeth sy'n sicrhau bod ein cofrestr o gyfeiriadau yn gyfredol.

Fel wyneb cyfeillgar y cyfrifiad, mae'n bwysig eich bod yn gallu ymgysylltu â phobl o bob cefndir. Byddwch yn mwynhau  bod yn rhan o dîm agos a chefnogol. Byddwch hefyd yn gwybod sut i ddefnyddio ffonau clyfar ac yn gallu gweithio oriau hyblyg. Rydych hefyd yn gyfforddus yn gweithio'n annibynnol, yn wydn ac mae gennych fynediad dibynadwy i drafnidiaeth. Gallai iaith wahanol fod yn ddefnyddiol. Y naill ffordd neu'r llall, mae gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog a'r gallu i feithrin ymddiriedaeth. Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn dilyn ein prosesau ac yn cadw'r wybodaeth rydych yn ei chasglu yn gyfrinachol ac yn ddiogel.

Dim ond bob 10 mlynedd y mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal ac mae'n cyfrif pob person a chartref yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, mae angen i ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) gael tîm maes mawr i weithio mewn cymunedau yn helpu pobl i gymryd rhan. Yn y tîm maes ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn magu profiad gwerthfawr. Ar ben hyn, byddwch yn rhan o rywbeth sy'n hanfodol i bob un ohonom. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.

Felly, ymunwch â'r tîm a gwnewch effaith barhaol.

Gyda'r hyblygrwydd i ddewis eich oriau gwaith eich hun, gallwch wneud i'r contract hwn weithio i chi, ar yr amod eich bod ar gael i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau pan fo angen, gan mai dyna pryd y bydd fwyaf tebygol y bydd pobl gartref. Yn ogystal â chyfradd cyflog ddeniadol, caiff cyfarpar ei ddarparu a byddwch yn cael hyfforddiant llawn a chymorth i gyflawni'r rôl hanfodol hon.

 

Y rôl

O ystyried natur unigryw arolwg cwmpas y cyfrifiad, bydd angen i SYG ddangos rhywfaint o hyblygrwydd er mwyn ymateb i unrhyw sefyllfa a all godi.  Er mwyn cefnogi'r angen hwn, rydym wedi datblygu rolau cyfwelydd symudol. Caiff y rolau hyn eu neilltuo i dîm symudol, a reolir gan arweinydd tîm symudol, a bydd yn ofynnol i chi deithio fel rhan o dîm i un lleoliad neu i sawl lleoliad ledled Cymru a Lloegr lle mae angen adnoddau ychwanegol.

Fel cyfwelydd symudol arolwg cwmpas y cyfrifiad, byddwch yn rhan o dîm o tua 12 o gyfwelwyr symudol sy'n atebol i arweinydd tîm symudol arolwg cwmpas y  cyfrifiad yn eich ardal benodol. Byddwch yn cael lleoliad gwaith cychwynnol, ond drwy gydol y gweithrediad, bydd yn ofynnol i chi deithio i leoliadau ledled Cymru a Lloegr pan fydd angen adnoddau ychwanegol.

Prif ddiben eich rôl fydd cwblhau cyfweliad ar garreg y drws ym mhob cartref a nodwyd o fewn eich cod post penodol. Byddwch yn gwneud hyn drwy restru pob eiddo yn eich ardal cod post a'u cofnodi ar ffôn clyfar. Byddwch yn curo ar ddrysau ac yn annog preswylwyr i gwblhau cyfweliad carreg y drws gyda chi. Byddwch yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â phreswylwyr ym mhob eiddo rydych wedi'i restru a'u hannog i gymryd rhan yn arolwg cwmpas y cyfrifiad. Bydd angen i chi roi tawelwch meddwl i bobl sy'n poeni am lenwi'r holiadur. Byddwch yn ymweld â chyfeiriad fwy nag unwaith, yn ôl yr angen, er mwyn cael ymateb.

Bydd eich arweinydd tîm yn cynnig cefnogaeth, cymorth ac arweiniad yn ôl y gofyn.

 

Diben

 • cynyddu cyfraddau ymateb arolwg cwmpas y cyfrifiad
 • datblygu enw da'r cyfrifiad

Chwe ymddygiad hanfodol cenhadon y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG)

 1. Hunangymhellol

  – gwneud y tasgau cywir yn y drefn gywir
 2. Cefnogol

  – ymgysylltu â'r cyhoedd a'u hannog ar garreg eu drws
 3. Cydymffurfio

  – cadw cofnodion cywir ac amserol
 4. Uniondeb

  – cadw data'r cyhoedd yn ddiogel
 5. Awyddus i ddysgu

  – ymrwymo i gwblhau eich gwaith dysgu a deall eich swydd
 6. Menter

  – rhannu eich profiad a'ch gwybodaeth leol i gefnogi eich tîm a dileu rhwystrau i ymateb

Prif gyfrifoldebau

Yn bennaf oll, eich rôl fydd hyrwyddo buddiannau arolwg cwmpas y cyfrifiad ac annog ymateb cadarnhaol gan gartrefi. I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • rhestru pob eiddo yn eich ardaloedd cod post a'u cofnodi ar ap ar ffôn clyfar
 • ymweld â phob cyfeiriad yn eich ardaloedd cod post a pharhau i geisio cysylltu â phob cyfeiriad
 • rhoi sicrwydd i bobl sydd â phryderon am y cyfweliad a'u helpu i oresgyn unrhyw rwystrau sy'n eu hatal rhag cwblhau'r arolwg
 • cyflwyno adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i'ch rheolwr maes (yn cynnwys archebion cyflenwadau) a mynychu cyfarfodydd tîm
 • dilyn gweithdrefnau SYG, yn enwedig y rheini ynghylch eich diogelwch (a gwmpesir yn eich hyfforddiant)
 • rhoi gwybodaeth ychwanegol i gartrefi i'w helpu i gwblhau eu hymateb, a fydd yn cynnwys holiaduron, cardiau a thaflenni y byddwch yn eu cario yn eich bag bob dydd
 • cyflwyno eich hawliadau cyflog a’ch treuliau yn brydlon, gan ddarparu derbynebau lle bo angen
 • sicrhau y cedwir gwybodaeth y cyfrifiad yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser
 • byddwch yn cwrdd â'ch rheolwr llinell yn ystod eich wythnos gyntaf a chael eich pecyn cyfwelydd ACC (sy'n pwyso tua 10kg)
 • cwblhau gweithgareddau e-ddysgu yn ôl yr angen er mwyn meithrin y cymwyseddau a'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso ac ôl-drafod

Sgiliau a phrofiad hanfodol

 

Bydd angen i chi:

 • feddu ar sgiliau cyfathrebu da yn Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig (byddai sgiliau Cymraeg hefyd yn fanteisiol os byddwch yn gweithio yng Nghymru)
 • meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys siarad ag aelodau o'r cyhoedd
 • bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • bod yn drefnus a gallu cynllunio terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddefnyddio eich menter eich hun
 • gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar manwl a'u dilyn
 • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ffôn clyfar a rhaglenni amrywiol
 • bod yn broffesiynol bob amser, a pheidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol

COVID-19

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio a chanllawiau priodol y llywodraeth er mwyn eich cadw chi’n ddiogel pan fyddwch yn gweithio i SYG. Bydd cyfarpar diogelu personol priodol, gan gynnwys diheintydd dwylo a masgiau wyneb, yn cael eu darparu i’r holl staff. Er mwyn eich cadw’n ddiogel, bydd angen i chi ddefnyddio a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol hwnnw, yn ôl cyfarwyddyd, pan fyddwch chi’n gweithio. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

Symudedd

Bydd angen i chi allu teithio ledled Cymru a Lloegr heb gael mwy na 24 awr o rybudd a bod yn barod i aros dros nos ac am gyfnodau hwy yn ôl y gofyn er mwyn diwallu anghenion y gweithrediad. Bydd hefyd angen i chi allu teithio i'ch ardaloedd penodol ac o gwmpas i ymweld â chyfeiriadau (bydd y pellteroedd yn amrywio yn dibynnu ar b'un a ydych mewn ardal wledig neu drefol)

Byddwch yn cael cymorth i drefnu llety lle y bo angen a bydd unrhyw dreuliau angenrheidiol yr eir iddynt yn cael eu had-dalu i chi yn unol â'r polisi.

Gofynion gyrru

Ar gyfer y rôl hon, bydd angen bod gennych drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a'r defnydd o gerbyd modur (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes) – cewch lwfans milltiroedd. Byddwch yn cael eich talu am dreuliau teithio o fewn eich ardal waith.

Gwyliau blynyddol

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith.

Cymerir gwyliau mewn un bloc yn ystod yr wythnos wyliau benodol, sef wythnos olaf y cyfnod cyflogaeth. Yn anffodus, oherwydd rhesymau gweithredol, ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau ar adegau eraill

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.