Neidio i'r cynnwys

Rheolwr maes diffyg cydymffurfio

Manylion y rôl

Ffenestr gwneud cais

15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto

Ydych chi'n barod am rôl arwain yng Nghyfrifiad 2021? Mae ein rheolwyr yn gyfrifol am roi'r bobl, y cynlluniau a'r seilwaith ar waith i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ar lawr gwlad. Rydym yn dibynnu ar eu gweledigaeth, eu ffordd o feddwl strategol a'u hymagwedd ragweithiol. Gan arwain tîm o arweinwyr tîm yn agos, maent yn sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n gywir ar yr adeg gywir er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n drefnus, yn dda am reoli prosiectau ac yn wych am ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau. Mae gwydnwch a sgiliau cyfathrebu yn bwysig iawn. Gallwch ddylanwadu, annog a negodi ar bob lefel. Yn ogystal, rydych yn deall rôl y bobl rydych yn eu rheoli ac yn cefnogi eu dysgu a'u datblygiad. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn gallu meithrin cydberthnasau effeithiol â'ch cydweithwyr a'r gymuned, gan rannu'ch arbenigedd pan fo angen.

Dim ond bob 10 mlynedd y mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal ac mae'n cyfrif pob person a chartref yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, mae angen i ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) gael tîm maes mawr i weithio mewn cymunedau yn helpu pobl i gymryd rhan. Yn y tîm maes ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn magu profiad gwerthfawr. Ar ben hyn, byddwch yn rhan o rywbeth sy'n hanfodol i bob un ohonom. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.

Felly, ymunwch â'r tîm a gwnewch effaith barhaol.

Gyda'r hyblygrwydd i ddewis eich oriau gwaith eich hun, gallwch wneud i'r contract hwn weithio i chi, ar yr amod eich bod ar gael i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau pan fo angen, gan mai dyna pryd y bydd fwyaf tebygol y bydd pobl gartref. Yn ogystal â chyfradd cyflog ddeniadol, byddwch yn cael hyfforddiant llawn a chymorth i gyflawni'r rôl hanfodol hon.

 

Y rôl

Fel rheolwr maes diffyg cydymffurfio mewn ardal waith benodol, byddwch yn rheoli tîm o hyd at 10 pâr o swyddogion a chynorthwywyr diffyg cydymffurfio. Bydd y timau hyn yn gweithio mewn ardaloedd daearyddol penodol i sicrhau y caiff cynifer â phosibl o holiaduron y cyfrifiad eu cwblhau. Byddwch yn atebol i reolwr rhanbarthol wedi'i leoli yn y pencadlys yn Titchfield a fydd yn rhoi arweiniad a chefnogaeth.

Prif ddiben eich rôl fydd ysgogi, rheoli a chefnogi eich staff, gan weithredu ar draws ardal ddaearyddol fawr. Bydd eich staff diffyg cydymffurfio yn cael llwyth gwaith dyddiol o gyfeiriadau nad ydynt wedi cyflwyno holiadur y cyfrifiad eto. Bydd y swyddogion a'r cynorthwywyr yn annog cartrefi yn eu hardal i gwblhau holiaduron y cyfrifiad ac i gynnal cyfweliadau ffurfiol os bydd cartrefi yn parhau i wrthod.

Bydd adegau pan fydd disgwyl i chi ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd a rhaid i chi allu rheoli sefyllfaoedd lle y ceir gwrthdaro.

Bydd eich tîm yn gweithio o bell, felly mae sgiliau cyfathrebu ardderchog yn hanfodol, ac wrth ddefnyddio'r rhain byddwch yn sicrhau bod eich tîm yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, drwy gysylltiadau, galwadau a chyfarfodydd tîm rheolaidd. Byddwch yn rhoi cymorth, anogaeth ac ysgogiad, gan nodi a rhaeadru arferion gorau a rhannu'r gwersi a ddysgwyd o unrhyw broblemau a materion. Byddwch yn mynd i'r afael ag unrhyw ddigwyddiadau, ac yn eu huwchgyfeirio yn ôl yr angen. Bydd angen i chi allu defnyddio car i gynnal ymweliadau ag aelodau o staff, yn cynnwys cludo deunyddiau'r cyfrifiad.

Ar ôl i'ch cyflogaeth ddod i ben, gall fod angen i chi fynd i'r llys fel tyst a rhoi tystiolaeth (bydd SYG yn talu treuliau).

Diben

 • darbwyllo pobl nad ydynt wedi ymateb i gwblhau'r cyfrifiad a fydd yn cynyddu cyfraddau ymateb
 • datblygu enw da'r cyfrifiad

Chwe ymddygiad hanfodol cenhadon y cyfrifiad

 1. Sicrhau bod pawb yn gweithio -

  sicrhau bod pawb yn gweithio'n effeithiol, gan fonitro perfformiad er mwyn nodi a datrys materion yn gyflym
 1. Sicrhau bod gan eich tîm adnoddau -

  sicrhau bod gan eich tîm adnoddau priodol ar gyfer eu rôl gan gynnwys dysgu a chyfarpar, ac uwchgyfeirio unrhyw faterion er mwyn sicrhau y cânt eu datrys yn brydlon
 1. Sicrhau bod eich tîm yn ddiogel -

  sicrhau bod eich tîm yn ddiogel ac yn gweithio'n ddiogel bob amser
 1. Sicrhau bod eich tîm yn llywio eu chwe ymddygiad hanfodol -

  cymell a chefnogi – arsylwi a rhoi adborth i aelodau o'r tîm i sicrhau canlyniadau llwyddiannus
 1. Defnyddio gwybodaeth leol i wella ymateb -

  defnyddio adroddiadau rheoli a rhannu gwybodaeth i wella eich gallu i ymateb yn briodol i alwadau sy'n newid
 1. Tynnu sylw at rwystrau i gyflawni'r uchod a helpu i'w dileu -

  mynd i'r afael â materion sy'n cael eu huwchgyfeirio – mynd ati'n rhagweithiol i nodi problemau a rhwystrau i ymateb, gan annog a chefnogi datrysiadau priodol

Prif gyfrifoldebau

Yn bennaf oll, eich rôl fydd rheoli a chefnogi eich tîm yn effeithiol, i hyrwyddo buddiannau'r cyfrifiad ac i annog ymateb cadarnhaol gan gartrefi.

I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • goruchwylio'r broses o reoli timau o bell yn y maes a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer eich arweinwyr tîm drwy gydol y gweithrediad
 • defnyddio cyfarfodydd tîm, sgyrsiau un i un a hyfforddiant i ysgogi a chefnogi eich timau, gan sicrhau eu bod yn deall ac yn cyflawni eu nodau perfformiad
 • paratoi i'ch tîm ddechrau gweithio sy'n cynnwys ymgyfarwyddo â'u rolau, cynnal eu sesiynau sefydlu a goruchwylio eu hyfforddiant
 • monitro cynnydd yn eich rhanbarth, rhoi newidiadau gweithredol ar waith i sicrhau bod eich timau yn cyflawni amcanion diffyg cydymffurfio
 • sicrhau bod eich timau'n gweithredu o fewn cyfyngiadau cyllidebol y cytunwyd arnynt, gan wneud addasiadau i sicrhau eu bod yn gweithredu o fewn lefelau goddefiant lle y bo angen
 • cefnogi eich tîm yn ystod y gweithrediad maes, gan ddatrys materion gweithredol, uwchgyfeirio lle y bo'n briodol a chynnig arweinyddiaeth wych drwyddi draw
 • rheoli eich patrwm gwaith eich hun, a phatrwm gwaith eich tîm, i sicrhau bod digon o staff ar gael drwy gydol y gweithrediad
 • rheoli unrhyw faterion, fel gweithdrefnau salwch, disgyblu, cwyno a diswyddo, wedi'ch cefnogi gan yr adran adnoddau dynol. sicrhau bod yr holl weithdrefnau'n cael eu dilyn yn gywir
 • rhoi diweddariadau dyddiol ac adroddiadau cynnydd wythnosol cywir i'ch rheolwr llinell, cysylltu â thîm y pencadlys lle y bo angen, yn cynnwys cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso ac ôl-drafod
 • sicrhau bod eich taflenni amser a’ch treuliau chi a'ch tîm yn gywir, cyn eu hawdurdodi a'u cyflwyno'n brydlon
 • gallu teithio ledled eich ardal benodol – gall hyn olygu pellteroedd hir mewn ardaloedd gwledig

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • weithio'n effeithiol gan arwain tîm mawr yn cynnwys gweithio gyda gweithwyr/timau o bell a meithrin cydberthnasau â nhw
 • dangos profiad gweithredol, yn cynnwys cynllunio prosesau a gweithdrefnau a'u rhoi ar waith o bell
 • gallu addasu i amgylcheddau gwaith gwahanol
 • gallu gweithio'n effeithiol mewn amgylchedd prysur lle byddwch dan bwysau ar adegau
 • meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog yn Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig (byddai sgiliau Cymraeg hefyd yn fanteisiol os byddwch yn gweithio yng Nghymru)
 • meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys siarad ag aelodau o'r cyhoedd
 • bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • bod yn drefnus a gallu cynllunio terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddefnyddio eich menter eich hun
 • gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar manwl, eu dilyn a'u gweithredu yn gywir
 • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ffôn clyfar, gliniadur a rhaglenni amrywiol
 • bod yn broffesiynol bob amser, a pheidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol

Byddai'r canlynol hefyd yn ddymunol:

 • meddu ar brofiad o weithio gyda'r cyhoedd, mewn rôl gyfreithiol o bosibl fel gorfodi neu amlygiad i sefyllfaoedd lle cafwyd gwrthdaro
 • bod yn ymwybodol o risgiau

COVID-19

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio a chanllawiau priodol y llywodraeth er mwyn eich cadw chi’n ddiogel pan fyddwch yn gweithio i SYG. Bydd cyfarpar diogelu personol priodol, gan gynnwys diheintydd dwylo a masgiau wyneb, yn cael eu darparu i’r holl staff. Er mwyn eich cadw’n ddiogel, bydd angen i chi ddefnyddio a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol hwnnw, yn ôl cyfarwyddyd, pan fyddwch chi’n gweithio. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

Gofynion eraill

Bydd angen i chi:

 • fod yn barod i ddefnyddio'ch cartref fel swyddfa a storio bocsys o ddeunyddiau staff maes (bydd hefyd angen i chi roi gwybod i'ch cwmni yswiriant eich bod yn gweithio gartref)
 • gallu derbyn cyflenwadau, rhoi trefn arnynt a'u dosbarthu'n briodol

Gofynion gyrru

Bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a'r defnydd o gerbyd modur, sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwch yn cael eich talu am dreuliau teithio o fewn eich ardal waith.

Gwyliau blynyddol

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith.

Cymerir gwyliau mewn un bloc yn ystod yr wythnos wyliau benodol, sef wythnos olaf y cyfnod cyflogaeth. Yn anffodus, oherwydd rhesymau gweithredol, ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau ar adegau eraill.

 

 

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.