Neidio i'r cynnwys

Swyddog diffyg cydymffurfio

Manylion y rôl

Ffenestr gwneud cais

15 Chwefror i 19 Chwefror 2021

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto

Ydych chi'n awyddus i gyfrannu at Gyfrifiad 2021? Mae ein goruchwylwyr yn rheoli tîm yn eu hardal leol. Eu gwaith yw gwneud yn siŵr bod pobl yn cael eu cymell, eu cefnogi a'u hysbrydoli. Maent yn drefnus ac yn gwybod sut i greu tîm gwych. Maent yn cael yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt i allu defnyddio ffôn clyfar, yn deall patrymau sifft ac yn gwybod rolau pawb. Maent yn barod i ymdrin â materion wrth iddynt godi ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r tîm cyfan.

Bydd angen gwybodaeth dda am eich ardal leol arnoch. Mae profiad o reoli llinell yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol gan y byddwn yn rhoi hyfforddiant a chymorth i chi. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod yn gallu arwain a hyfforddi amrywiaeth o bobl, a chyfleu'r hyn sy'n ddisgwyliedig yn glir. Rydych yn deall ei bod yn bwysig cefnogi eu dysgu a sicrhau eu bod yn dilyn gweithdrefnau. Rydych yn gyfforddus â gweithio'n annibynnol ac o'ch cartref. Rydych hefyd yn gennad naturiol dros yr hyn rydym yn ceisio ei gyflawni. Rydych yn wydn ac yn defnyddio eich menter eich hun i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Dim ond bob 10 mlynedd y mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal ac mae'n cyfrif pob person a chartref yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, mae angen i ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) gael tîm maes mawr i weithio mewn cymunedau yn helpu pobl i gymryd rhan. Yn y tîm maes ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn magu profiad gwerthfawr. Ar ben hyn, byddwch yn rhan o rywbeth sy'n hanfodol i bob un ohonom. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.

Felly, ymunwch â'r tîm a gwnewch effaith barhaol.

Gyda'r hyblygrwydd i ddewis eich oriau gwaith eich hun, gallwch wneud i'r contract hwn weithio i chi, ar yr amod eich bod ar gael i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau pan fo angen, gan mai dyna pryd y bydd fwyaf tebygol y bydd pobl gartref. Yn ogystal â chyfradd cyflog ddeniadol, byddwch yn cael hyfforddiant llawn a chymorth i gyflawni'r rôl hanfodol hon.

 

Y rôl

Fel swyddog diffyg cydymffurfio, mewn ardal waith benodol, byddwch yn gweithio gyda chynorthwyydd diffyg cydymffurfio i annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad. Byddwch yn atebol i reolwr maes diffyg cydymffurfio a fydd yn rhoi cefnogaeth, cymorth ac arweiniad yn ôl yr angen.

Prif ddiben eich rôl fydd ymgysylltu ag aelodau o'r cyhoedd a all fod yn amharod i ymateb i’ch ceisiadau i gwblhau holiadur y cyfrifiad. Byddwch yn cael llwyth gwaith dyddiol o gyfeiriadau nad ydynt wedi cyflwyno holiadur y cyfrifiad eto. Byddwch yn annog deiliaid cartrefi yn eich ardal i gwblhau holiaduron y cyfrifiad. Ar gyfer hyn efallai y bydd yn rhaid i chi reoli sefyllfaoedd heriol. Os byddant yn parhau i wrthod, bydd yn ofynnol i chi gynnal cyfweliadau ffurfiol a datganiadau tyst. Bydd y ddogfennaeth ffurfiol hon yn rhan o achos cyfreithiol mewn llys.

Bydd y cyfeiriadau'n cwmpasu ardal ddaearyddol eang a byddwch yn teithio i'r cyfeiriadau yn eich cerbyd eich hun neu yng ngherbyd y cynorthwyydd diffyg cydymffurfio.

Ar ôl i'ch cyflogaeth ddod i ben, gall fod angen i chi fynd i'r llys fel tyst a rhoi tystiolaeth (bydd SYG yn talu treuliau).

Diben

 • darbwyllo pobl nad ydynt wedi ymateb i gwblhau'r cyfrifiad a fydd yn cynyddu cyfraddau ymateb
 • datblygu enw da'r cyfrifiad

Chwe ymddygiad hanfodol cenhadon y cyfrifiad

 1. Sicrhau bod gan eich tîm adnoddau -

  sicrhau bod gan eich tîm adnoddau priodol ar gyfer eu rôl gan gynnwys dysgu a chyfarpar, ac uwchgyfeirio unrhyw faterion er mwyn sicrhau y cânt eu datrys yn brydlon
 2. Sicrhau bod eich tîm yn ddiogel -

  sicrhau bod eich tîm yn ddiogel ac yn gweithio'n ddiogel bob amser
 3. Tynnu sylw at rwystrau i gyflawni'r uchod a helpu i'w dileu -

  mynd i'r afael â materion sy'n cael eu huwchgyfeirio – mynd ati'n rhagweithiol i nodi problemau a rhwystrau i ymateb, gan annog a chefnogi datrysiadau priodol
 4. Cefnogol

  – ymgysylltu â'r cyhoedd a'u hannog ar garreg eu drws
 5. Cydymffurfio

  – cadw cofnodion cywir ac amserol
 6. Uniondeb

  – cadw data'r cyhoedd yn ddiogel

Prif gyfrifoldebau

Yn bennaf oll, eich rôl fydd hyrwyddo buddiannau'r cyfrifiad ac annog ymateb cadarnhaol gan gartrefi. I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • cynllunio a rheoli'r llwyth gwaith o gyfeiriadau a roddwyd i chi drwy ap ar y ffôn clyfar a ddarperir i sicrhau y cynhelir cynifer â phosibl o ymweliadau
 • gwirio'r holl ddogfennaeth er mwyn sicrhau bod y weithdrefn gywir a'r dull priodol yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer yr ymweliad
 • deall lefel y risg dan sylw drwy gwblhau asesiad risg dynamig ar gyfer pob ymweliad, gan gymryd gofal rhesymol i sicrhau eich bod chi ac eraill yn ddiogel
 • annog deiliad y cartref i gwblhau holiadur papur gan gynorthwyo lle y bo angen
 • os bydd deiliad y cartref yn gwrthod cwblhau holiadur, byddwch yn cynnal Cyfweliad o Dan Rybudd a gaiff ei gofnodi ar bapur gan y cynorthwyydd. Yna byddwch yn cwblhau datganiad tyst
 • dychwelyd gwybodaeth am ymchwiliadau a gwblhawyd mewn modd amserol
 • dilyn gweithdrefnau SYG, yn enwedig y rheini ynghylch eich diogelwch
 • cyflwyno holiaduron papur i gartrefi a chario dogfennaeth arall y gall fod ei hangen arnoch pan fyddwch yn ymweld â chyfeiriadau y byddwch yn eu cario yn eich bag bob dydd
 • cyflwyno adroddiadau rheolaidd ar gynnydd i'ch rheolwr maes (yn cynnwys archebion cyflenwadau) a mynychu cyfarfodydd tîm
 • cyflwyno eich hawliadau cyflog a’ch treuliau yn brydlon, gan ddarparu derbynebau lle bo angen
 • sicrhau y cedwir gwybodaeth y cyfrifiad yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser
 • cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso ac ôl-drafod
 • bod yn barod i deithio o gwmpas eich ardal ddaearyddol fawr i ymweld â chyfeiriadau (bydd y pellteroedd yn amrywio gan ddibynnu ar b'un a yw eich ardal yn drefol neu'n wledig); gall fod angen aros dros nos ar adegau

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • feddu ar sgiliau cyfathrebu da yn Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig (byddai sgiliau Cymraeg hefyd yn fanteisiol os byddwch yn gweithio yng Nghymru)
 • meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys siarad ag aelodau o'r cyhoedd
 • bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • bod yn drefnus a gallu cynllunio terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddefnyddio eich menter eich hun
 • gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar manwl a'u dilyn
 • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ffôn clyfar a rhaglenni amrywiol
 • bod yn broffesiynol bob amser, a pheidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol

Byddai'r canlynol hefyd yn ddymunol:

 • meddu ar brofiad o weithio gyda'r cyhoedd, mewn rôl gyfreithiol o bosibl fel gorfodi neu amlygiad i sefyllfaoedd lle cafwyd gwrthdaro
 • bod yn ymwybodol o risgiau

COVID-19

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio a chanllawiau priodol y llywodraeth er mwyn eich cadw chi’n ddiogel pan fyddwch yn gweithio i SYG. Bydd cyfarpar diogelu personol priodol, gan gynnwys diheintydd dwylo a masgiau wyneb, yn cael eu darparu i’r holl staff. Er mwyn eich cadw’n ddiogel, bydd angen i chi ddefnyddio a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol hwnnw, yn ôl cyfarwyddyd, pan fyddwch chi’n gweithio. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

Gofynion gyrru

Bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a'r defnydd o gerbyd modur, sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwch yn cael eich talu am dreuliau teithio o fewn eich ardal waith.

Gwyliau blynyddol

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith.

Cymerir gwyliau mewn un bloc yn ystod yr wythnos wyliau benodol, sef wythnos olaf y cyfnod cyflogaeth. Yn anffodus, oherwydd rhesymau gweithredol, ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau ar adegau eraill.

 

 

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.