Neidio i'r cynnwys

Arweinydd tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad

Manylion y rôl

Ffenestr gwneud cais

25 Ionawr i 29 Ionawr 2021

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto

Ydych chi'n awyddus i gyfrannu at Gyfrifiad 2021? Mae ein goruchwylwyr yn rheoli tîm yn eu hardal leol. Eu gwaith yw gwneud yn siŵr bod pobl yn cael eu cymell, eu cefnogi a'u hysbrydoli. Maent yn drefnus ac yn gwybod sut i greu tîm gwych. Maent yn cael yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt i allu defnyddio ffôn clyfar, yn deall patrymau sifft ac yn gwybod rolau pawb. Maent yn barod i ymdrin â materion wrth iddynt godi ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r tîm cyfan.

Bydd angen gwybodaeth dda am eich ardal leol arnoch. Mae profiad o reoli llinell yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol gan y byddwn yn rhoi hyfforddiant a chymorth i chi. Yr hyn sy'n bwysig yw eich bod yn gallu arwain a hyfforddi amrywiaeth o bobl, a chyfleu'r hyn sy'n ddisgwyliedig yn glir. Rydych yn deall ei bod yn bwysig cefnogi eu dysgu a sicrhau eu bod yn dilyn gweithdrefnau. Rydych yn gyfforddus â gweithio'n annibynnol ac o'ch cartref. Rydych hefyd yn gennad naturiol dros yr hyn rydym yn ceisio ei gyflawni. Rydych yn wydn ac yn defnyddio eich menter eich hun i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

Dim ond bob 10 mlynedd y mae'r cyfrifiad yn cael ei gynnal ac mae'n cyfrif pob person a chartref yng Nghymru a Lloegr. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, mae angen i ni yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) gael tîm maes mawr i weithio mewn cymunedau yn helpu pobl i gymryd rhan. Yn y tîm maes ar gyfer Cyfrifiad 2021, byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir ac yn magu profiad gwerthfawr. Ar ben hyn, byddwch yn rhan o rywbeth sy'n hanfodol i bob un ohonom. Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu yn helpu gyda phenderfyniadau ynglŷn â chynllunio ac ariannu gwasanaethau yn eich cymuned.

Felly, ymunwch â'r tîm a gwnewch effaith barhaol.

Gyda'r hyblygrwydd i ddewis eich oriau gwaith eich hun, gallwch wneud i'r contract hwn weithio i chi, ar yr amod eich bod ar gael i weithio'r mwyafrif o'r amser gyda'r nos ac ar benwythnosau, gan mai dyna pryd y bydd fwyaf tebygol y bydd pobl gartref. Yn ogystal â chyfradd cyflog ddeniadol, caiff cyfarpar ei ddarparu a byddwch yn cael hyfforddiant llawn a chymorth i gyflawni'r rôl hanfodol hon.

 

Y rôl

Fel arweinydd tîm arolwg cwmpas y cyfrifiad, byddwch yn gyfrifol am reoli a chydlynu'r gweithrediad maes yn eich ardal benodol. Prif ddiben eich rôl fydd ysgogi a rheoli tîm o gyfwelwyr i gwblhau cyfweliadau ar garreg y drws yn eich ardal benodol. Byddwch yn arwain ac yn cefnogi tua 12 o gyfwelwyr, a bydd angen i chi ysgogi a thywys eich tîm drwy gamau gwahanol y gweithrediad.

Ar ôl ymgymryd â'ch hyfforddiant eich hun, byddwch yn sefydlu eich cyfwelwyr. Byddwch yn goruchwylio eu hyfforddiant ac yn eu helpu ag unrhyw anawsterau a all godi, yn ogystal â mynd gyda nhw pan fyddant yn ymweld â chyfeiriadau yn y maes, i'w helpu i setlo yn eu rôl.

Bydd eich tîm yn gweithio o bell, felly mae sgiliau cyfathrebu ardderchog yn hanfodol, ac wrth ddefnyddio'r rhain byddwch yn sicrhau bod eich cyfwelwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, drwy gysylltiadau, galwadau a chyfarfodydd tîm rheolaidd. Byddwch yn rhoi cymorth, anogaeth ac ysgogiad, gan nodi a rhaeadru arferion gorau a rhannu'r gwersi a ddysgwyd o unrhyw broblemau a materion. Byddwch yn mynd i'r afael ag unrhyw ddigwyddiadau, ac yn eu huwchgyfeirio yn ôl yr angen. Bydd eich tîm yn gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau gan fwyaf, felly bydd angen i chi weithio'n hyblyg i sicrhau eich bod ar gael i'w cynorthwyo.

Byddwch yn rhan o grŵp ehangach o arweinwyr tîm sy'n atebol i reolwr ardal, a gallwch ei ffonio i gael cyngor, drwy gydol y gweithrediad. Yn ystod eich oriau gwaith, byddwch hefyd yn cael cymorth drwy linell gymorth i staff y cyfrifiad, yn ogystal â chyfleuster cymorth ar-lein.

Diben

 • cynyddu cyfraddau ymateb arolwg cwmpas y cyfrifiad
 • datblygu enw da'r cyfrifiad
 • ein helpu ni i gyflawni cyfrifiad o ansawdd uchel

Chwe ymddygiad hanfodol cenhadon y cyfrifiad

 1. Sicrhau bod pawb yn gweithio -

  sicrhau bod pawb yn gweithio'n effeithiol, gan fonitro perfformiad er mwyn nodi a datrys materion yn gyflym
 1. Sicrhau bod gan eich tîm adnoddau -

  sicrhau bod gan eich tîm adnoddau priodol ar gyfer eu rôl gan gynnwys dysgu a chyfarpar, ac uwchgyfeirio unrhyw faterion er mwyn sicrhau y cânt eu datrys yn brydlon
 1. Sicrhau bod eich tîm yn ddiogel -

  sicrhau bod eich tîm yn ddiogel ac yn gweithio'n ddiogel bob amser
 1. Sicrhau bod eich tîm yn llywio eu chwe ymddygiad hanfodol -

  cymell a chefnogi – arsylwi a rhoi adborth i aelodau o'r tîm i sicrhau canlyniadau llwyddiannus
 1. Defnyddio gwybodaeth leol i wella ymateb -

  defnyddio adroddiadau rheoli a rhannu gwybodaeth i wella eich gallu i ymateb yn briodol i alwadau sy'n newid
 1. Tynnu sylw at rwystrau i gyflawni'r uchod a helpu i'w dileu -

  mynd i'r afael â materion sy'n cael eu huwchgyfeirio – mynd ati'n rhagweithiol i nodi problemau a rhwystrau i ymateb, gan annog a chefnogi datrysiadau priodol

Prif gyfrifoldebau

Yn bennaf oll, eich rôl fydd rheoli a chefnogi eich tîm o gyfwelwyr yn effeithiol, i hyrwyddo buddiannau arolwg cwmpas y cyfrifiad ac i annog ymateb cadarnhaol gan gartrefi. I wneud hyn, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • goruchwylio'r broses o reoli eich cyfwelwyr yn y maes a bod yn brif bwynt cyswllt iddynt drwy gydol y gweithrediad
 • defnyddio cyfarfodydd tîm, sgyrsiau un i un a hyfforddiant i ysgogi a chefnogi eich tîm a sicrhau bod eich tîm yn deall ac yn cyflawni eu nodau perfformiad
 • paratoi ar gyfer cyfnod dechrau eich tîm drwy ymgyfarwyddo â'u rolau, cynnal sesiynau sefydlu ar gyfer eich tîm a goruchwylio eu hyfforddiant
 • rheoli eich patrwm gwaith eich hun, a phatrwm gwaith eich tîm, i sicrhau bod digon o staff ar gael drwy gydol y gweithrediad
 • rheoli unrhyw faterion, fel gweithdrefnau salwch, disgyblu, cwyno a diswyddo, wedi'ch cefnogi gan yr adran adnoddau dynol. sicrhau bod yr holl weithdrefnau'n cael eu dilyn yn gywir
 • mynd gyda'ch cyfwelwyr i wneud gwaith maes, llunio adroddiadau arsylwi a rhoi hyfforddiant
 • cefnogi eich tîm yn ystod y gweithrediad maes, gan ddatrys materion gweithredol, uwchgyfeirio lle y bo'n briodol a chynnig arweinyddiaeth drwyddi draw
 • rhoi diweddariadau dyddiol ac adroddiadau cynnydd wythnosol cywir i'ch rheolwr ardal a chysylltu â thîm y pencadlys lle y bo angen, yn cynnwys cymryd rhan mewn gweithgareddau gwerthuso ac ôl-drafod
 • adolygu a dadansoddi perfformiad eich tîm, awgrymu gwelliannau a'u rhoi ar waith i wella'r ymateb
 • sicrhau bod eich taflenni amser a’ch treuliau chi a'ch tîm yn gywir, cyn eu hawdurdodi a'u cyflwyno'n brydlon
 • gallu teithio ledled eich ardal benodol – gall hyn olygu pellteroedd hir mewn ardaloedd gwledig
 • sicrhau y cedwir gwybodaeth y cyfrifiad yn gyfrinachol ac yn ddiogel bob amser

Sgiliau a phrofiad hanfodol

Bydd angen i chi:

 • feddu ar brofiad blaenorol o reoli tîm
 • feddu ar sgiliau cyfathrebu da yn Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig (byddai sgiliau Cymraeg hefyd yn fanteisiol os byddwch yn gweithio yng Nghymru)
 • meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys siarad ag aelodau o'r cyhoedd
 • bod yn hyderus wrth ddelio â'r cyhoedd a'r gymuned leol
 • bod yn drefnus a gallu cynllunio terfynau amser penodol a gweithio o fewn y terfynau hynny
 • bod yn hyderus wrth weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, gan ddefnyddio eich menter eich hun
 • gallu deall cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar manwl, eu dilyn a'u gweithredu yn gywir
 • bod yn hyderus wrth ddefnyddio ffôn clyfar, gliniadur a rhaglenni amrywiol
 • bod yn broffesiynol bob amser, a pheidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd heriol
 • Cymryd cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau effeithiol a theg, mewn modd amserol

COVID-19

Byddwn yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio a chanllawiau priodol y llywodraeth er mwyn eich cadw chi’n ddiogel pan fyddwch yn gweithio i SYG. Bydd cyfarpar diogelu personol priodol, gan gynnwys diheintydd dwylo a masgiau wyneb, yn cael eu darparu i’r holl staff. Er mwyn eich cadw’n ddiogel, bydd angen i chi ddefnyddio a gwisgo’r cyfarpar diogelu personol hwnnw, yn ôl cyfarwyddyd, pan fyddwch chi’n gweithio. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

Gofynion eraill

Bydd angen i chi:

 • fod yn barod i ddefnyddio'ch cartref fel swyddfa a storio bocsys o ddeunyddiau staff maes (bydd hefyd angen i chi roi gwybod i'ch cwmni yswiriant eich bod yn gweithio gartref)
 • gallu derbyn cyflenwadau, rhoi trefn arnynt a'u dosbarthu'n briodol

Gofynion gyrru

Gan ddibynnu ar eich ardal waith benodol, mae'n bosibl y bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol y Deyrnas Unedig a'r defnydd o gerbyd modur, sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwch yn cael eich talu am dreuliau teithio o fewn eich ardal waith.

Gwyliau blynyddol

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith.

Cymerir gwyliau mewn un bloc yn ystod yr wythnos wyliau benodol, sef wythnos olaf y cyfnod cyflogaeth. Yn anffodus, oherwydd rhesymau gweithredol, ni fydd yn bosibl cymryd gwyliau ar adegau eraill.

 

 

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cyn i chi wneud cais am unrhyw rôl, sicrhewch eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer gweithio ar Gyfrifiad 2021. Treuliwch amser yn darllen ein canllawiau yn yr adran ar baratoi cyn i chi wneud cais.

Nid yw'n bosibl gwneud cais am y rôl hon eto. Fodd bynnag, gallwch gofrestru eich diddordeb i weithio ar Gyfrifiad 2021.