Neidio i'r cynnwys

Paratoi cyn i chi wneud cais

Cynnwys

Treuliwch amser yn ymgyfarwyddo â'r ffeithiau isod cyn gwneud cais.

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, gan gynnwys gwyliau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith. Mae cyfyngiadau o ran pryd y gellir cymryd gwyliau am resymau gweithredol a gall hyn amrywio gan ddibynnu ar y rôl.

Cyfeiriwch at y disgrifiadau swydd am ragor o fanylion.

Mae Rheolau Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil yn llywodraethu cymhwysedd ar gyfer cyflogaeth yn y Gwasanaeth Sifil ar sail cenedligrwydd. Felly, mae'n rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd gofynnol cyn y gallwch wneud cais gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Gallwch wneud cais os ydych yn:

  • Wladolyn y Deyrnas Unedig
  • Dinesydd y Gymanwlad
  • gwladolyn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)
  • Gwladolyn y Swistir neu Dwrci (yn amodol ar gyfyngiadau penodol).

Gall rhai aelodau o deuluoedd gwladolion yr AEE, y Swistir a Thwrci nad ydynt yn wladolion yr AEE, y Swistir na Thwrci eu hunain, hefyd fod yn gymwys. Caiff gofynion cenedligrwydd ar gyfer rolau'r cyfrifiad eu pennu gan ofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil. Am fanylion llawn y gofynion a'r eithriadau hyn, gan gynnwys cenedligrwydd deuol (hynny yw, eich bod yn ddinesydd Prydain a hefyd yn wladolyn gwlad arall), chwiliwch y wefan hon am ragor o wybodaeth.

Ceir manylion am gyfraddau cyflog pob rôl yn y disgrifiadau swydd unigol.

Caiff taliadau eu gwneud o fewn cyfnodau penodol. Caiff hyn ei amlinellu yn y contract cyflogaeth a gewch cyn i chi ddechrau gweithio.

Gofynnir i chi roi manylion eich cyfrif banc cyn i chi ddechrau gweithio, a chaiff taliadau eu gwneud drwy drosglwyddiad BACS i'r cyfrif hwn.

Byddwch chi'n cael eich talu yn wythnosol.

Byddwch yn cael digwyddiad sefydlu llawn ac yn cymryd rhan mewn rhaglen ddysgu wrth weithio. Byddwch yn cwblhau'r modiwlau dysgu ar-lein a'r modiwlau ystafell ddosbarth rhithwir (os ydych yn ymgymryd â rôl reoli) unwaith y bydd eich cais yn llwyddiannus.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau diogelwch y cyhoedd ac i ddiogelu eich data. Mae cynnal safonau uchel o ran uniondeb a diogelu data yn flaenoriaeth i ni. Mae hyn yn cynnwys gwirio geirdaon pob ymgeisydd a chynnal gwiriadau sgrinio diogelwch.

Os hoffech barhau â'ch cais, byddwn yn:

  • cadarnhau pwy ydych a'ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig, yn amodol ar ddarpariaethau cenedligrwydd
  • nodi euogfarnau troseddol heb eu disbyddu a'u hasesu
  • cael geirdaon gan ffynonellau priodol
  • gofyn i chi lofnodi ‘Datganiad/Ymgymeriad Cyfrinachedd y Cyfrifiad’

Ar y cam gwneud cais, gofynnir i chi ddatgan unrhyw euogfarnau heb eu disbyddu. Byddwn hefyd yn gofyn i chi gydymffurfio â gwiriadau annibynnol gan gorff awdurdodedig (sef corff sy'n gyfrifol am gynnal gwiriadau diogelwch ar ran y rhan fwyaf o sefydliadau'r sector cyhoeddus).

Os oes gennych euogfarn heb ei disbyddu, byddwn yn ystyried natur yr euogfarn honno ond ni fydd hyn, o reidrwydd, yn eich atal rhag cael y swydd.

Mae'r cytundeb hwn yn sicrhau eich bod yn ymwybodol o'ch rhwymedigaethau cyfreithiol a'ch cyfrifoldebau i gynnal cyfrinachedd gwybodaeth o'r cyfrifiad, ac yn cadarnhau eich dealltwriaeth o'r rhain. Mae'r cytundeb hwn yn dod o dan delerau Deddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru 2007, yn ystod ac ar ôl unrhyw ran a chwaraeir gennych a/neu gyflogaeth sy'n gysylltiedig â Chyfrifiad 2021.

Noder, ni fyddwch yn gallu ymgymryd â gwaith y cyfrifiad tan eich bod wedi cytuno â thelerau ac amodau Ymrwymiad Cyfrinachedd y Cyfrifiad.

Fel rhan o ymrwymiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol i fod yn gyflogwr Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, bydd pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni meini prawf hanfodol swydd wag yn cael cyfweliad (yn amodol ar argaeledd). Er mwyn cael eich cynnwys yn y broses recriwtio, bydd angen i chi ddatgan bod gennych *anabledd ar ddechrau'r broses gwneud cais a nodi a oes angen unrhyw addasiadau rhesymol arnoch. 

*Diffiniad o anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yma.

Ar gyfer rolau lle mae angen i chi allu siarad ieithoedd penodol, bydd angen i ni asesu eich cymhwysedd yn yr iaith ofynnol. Asesiad byr dros y ffôn gydag un o'n harbenigwyr iaith fydd hwn yn ystod y broses gwneud cais.

https://dysgucymraeg.cymru/

https://www.duolingo.com/course/cy/en/Learn-Welsh