Neidio i'r cynnwys

Ein proses gwneud cais

Cynnwys

Pan fyddwch yn gwneud cais am unrhyw un o'r rolau sy'n gysylltiedig â'r cyfrifiad, bydd angen i chi gwblhau nifer o gamau fel rhan o'ch cais. Rydym wedi nodi'r camau hyn yn fanwl isod er mwyn eich helpu i ddeall yr hyn y gallwch ei ddisgwyl.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os bydd angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, gan gynnwys os bydd angen i ni wneud newidiadau penodol (a elwir yn ‘addasiadau rhesymol’), mae croeso i chi gysylltu â'n desg gymorth drwy'r dudalen ‘Cysylltu â ni’.

Cofrestru ar lein

Mae'n hawdd bwrw ati.  Dewch o hyd i'r rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi drwy'r dudalen ‘Chwilio am swydd’ ac unwaith y byddwch wedi darllen y disgrifiad swydd, dewiswch y botwm ‘Gwneud cais am y rôl hon’.

(Os nad ydym yn barod i recriwtio ar gyfer y rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi, mae'n rhwydd i chi glicio ar y botwm ‘Cofrestru eich diddordeb’ nawr, a byddwn yn cysylltu â chi pan fyddwn yn mynd ati i recriwtio.)

Yn y lle cyntaf, bydd angen i chi greu cyfrif ar-lein. Gofynnir i chi nodi eich cyfeiriad e-bost, ac yna byddwn yn anfon neges atoch er mwyn actifadu a chreu eich cyfrif. Gallwch wedyn gwblhau'r ffurflen gais ar gyfer y rôl y mae gennych ddiddordeb ynddi.

(Dylai'r cam hwn gymryd rhwng 5 a 10 munud).

Back to top

Prawf ar-lein

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais, gofynnir i chi gwblhau Asesiad Dyfarnu Sefyllfa, sef asesiad ar-lein.

Nod yr asesiad hwn yw ein helpu i ddeall sut y byddech yn ymddwyn o bosibl mewn rhai sefyllfaoedd gwaith. Bydd hefyd yn helpu i sicrhau bod y rôl a ddewiswyd gennych yn addas i chi.

Bydd yr asesiad yn rhoi amrywiaeth o senarios gwahanol i chi y gallech eu hwynebu yn y rôl.

Ar gyfer pob senario, byddwch yn cael pedwar opsiwn gwahanol ar gyfer sut y gallech ymateb. Mae'n rhaid i chi ddewis yr opsiwn sydd ORAU a'r opsiwn sydd WAETHAF yn eich barn chi ar gyfer y senario.

Nid yw'r asesiad wedi'i amseru, ond dylai gymryd tua 20 munud i'w gwblhau.

Mae cwestiwn enghreifftiol a chanllawiau pellach ar yr asesiad ar gael yma.

Back to top

Gwiriad hawl i weithio

Unwaith y byddwch wedi llwyddo yn yr Asesiad Dyfarnu Sefyllfa, byddwn yn cynnal gwiriad safonol o'r hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig fel rhan o'ch cais. (Yn y digwyddiad croeso rhithwir, byddwn yn cadarnhau eich bod yn gymwys i weithio i’r Gwasanaeth Sifil.)

Asesu iaith

Ar gyfer rolau lle mae angen i chi allu siarad ieithoedd, fel cynghorwyr cymunedol a phob rôl sy'n gofyn am siaradwyr Cymraeg, bydd angen i ni asesu eich cymhwysedd yn yr iaith ofynnol. Asesiad byr dros y ffôn gydag un o'n harbenigwyr iaith fydd hwn.

Cewch eich asesu i lefel B1:

B1 = Canolradd

  • prif bwyntiau ar bynciau cyffredin yn y gwaith, yn yr ysgol neu wrth deithio
  • rhoddir manylion cyffredinol a phenodol yn glir
  • testunau ffurfiol ar bynciau o ddiddordeb

Gwella eich Cymraeg

Awydd gwneud cais am rôl Gymraeg, ond yn teimlo bod angen rhywfaint o ymarfer arnoch? Gallwch ddefnyddio'r adnoddau canlynol:

https://dysgucymraeg.cymru/

https://www.duolingo.com/course/cy/en/Learn-Welsh

Back to top

Digwyddiad croeso rhithwir

Unwaith y byddwch wedi llwyddo yn eich gwiriad hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig, byddwn yn eich gwahodd i ddigwyddiad croeso rhithwir. Gwneir hyn drwy alwad fideo.

Bydd ein digwyddiadau croeso rhithwir yn gyfle i ni gadarnhau eich prawf adnabod, sicrhau eich bod yn bodloni gofynion cenedligrwydd y gwasanaeth sifil a sicrhau eich bod yn addas ar gyfer y rôl.

Yn ogystal, ar gyfer rhai rolau, bydd angen i chi gwblhau cyfweliad seiliedig ar gymwyseddau.

Bydd canllawiau pellach ar y cyfweliad yn cael eu darparu gyda’ch gwahoddiad i’r digwyddiad croeso rhithwir.

Noder bod lleoedd yn ein digwyddiadau croeso rhithwir yn gyfyngedig. Unwaith y bydd y digwyddiadau hyn yn llawn mae'n bosibl na fyddwn yn gallu derbyn mwy o ymgeiswyr. Sicrhewch eich bod yn archebu lle mewn digwyddiad yn brydlon er mwyn osgoi cael eich siomi.

Back to top

Sgrinio cyn cyflogaeth

Os byddwch yn llwyddiannus yn y digwyddiad croeso rhithwir cewch wahoddiad i gwblhau eich gwiriad sgrinio cyn cyflogaeth. Nod y gwiriad hwn yw cadarnhau bod y wybodaeth rydych wedi'i rhoi i ni yn gywir. Bydd y broses sgrinio ar-lein yn canolbwyntio ar (ond nid yn gyfyngedig i) hanes cyflogaeth blaenorol ac unrhyw euogfarnau troseddol heb eu disbyddu.

Sicrhewch fod gwybodaeth fel cyfeiriadau blaenorol, manylion cyflogaeth flaenorol a geirdaon ar gael gennych chi.

Back to top

Cynnig

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn cael eich contract cyflogaeth. Llongyfarchiadau! Unwaith y byddwch wedi llofnodi'r contract ac wedi'i ddychwelyd (a dangos eich yswiriant cerbyd at ddibenion busnes, os yw'n berthnasol), byddwn yn trefnu eich diwrnod cyntaf.

Back to top

Digwyddiad Sefydlu Rhithwir a gwaith dysgu ar-lein

Yn ystod eich digwyddiad sefydlu rhithwir, byddwch yn cael eich croesawu i dîm Cyfrifiad 2021 ac yn dysgu am eich rôl yn y digwyddiad hanesyddol hwn. Yna, byddwch yn symud ymlaen i'n gwaith dysgu digidol lle y bydd angen i chi gwblhau a llwyddo mewn nifer o fodiwlau.

Os byddwch wedi dewis rôl gradd rheolwr, cewch eich gwahodd i hyfforddiant ystafell ddosbarth rhithwir, lle y byddwch yn dysgu'r sgiliau ac yn cael y wybodaeth sydd eu hangen arnoch i wneud eich swydd; yr enw a roddir ar y cyfnod hwn yw'r cyfnod cyn weithredol. Yn ystod y cyfnod cyn weithredol, byddwch yn gweithio 25 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener, yn unol â'r hyn a nodir yn eich contract.

Nodir amserlen enghreifftiol isod, sy'n amodol ar yr amser sydd ei angen i ymgymryd â'r camau gwahanol.

Diwrnod 1: Cwrdd â'ch rheolwr, casglu eich cyfarpar a chadarnhau eich hawl i weithio

Diwrnod 2: Mynd i ddigwyddiad sefydlu rhithwir

Diwrnodau 2-4: Cwblhau hyfforddiant digidol ac ystafell ddosbarth rhithwir sy'n benodol i'r rôl

Wythnos 2: Ymgymryd â gweithgaredd cyn weithredol, yn unol â chyfarwyddyd eich rheolwr a dechrau yn y maes

Back to top