Neidio i'r cynnwys

Polisi Preifatrwydd

Croeso i Adecco, rhan o Grŵp Adecco. Mae Adecco yn gweithio fel cyflenwr cymeradwy ar ran y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i'ch helpu i gamu ymlaen yn eich gyrfa ymhellach. Fel y byddech yn ei ddisgwyl, er mwyn darparu ein gwasanaethau yn gywir, byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth amdanoch at ddiben eich cais i weithio ar y cyfrifiad yn SYG.

Fel rhan o'ch cais, bydd Adecco yn casglu ac yn rhannu eich gwybodaeth â SYG a phartïon perthnasol at ddibenion recriwtio yn unig. Dim ond mewn perthynas â gweithio ar y cyfrifiad y bydd hyn.

Mae Adecco yn ymrwymedig i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd. Mae'r Datganiad Gwybodaeth am Breifatrwydd Ymgeiswyr hwn yn disgrifio eich hawliau preifatrwydd mewn perthynas â'r wybodaeth amdanoch rydym yn ei phrosesu, yn ogystal â'r camau rydym yn eu cymryd i ddiogelu eich preifatrwydd. Gwyddom ei fod yn hir, ond darllenwch y Datganiad hwn yn ofalus. Mae mynegai isod fel y gallwch fynd yn syth i'r wybodaeth berthnasol os oes well gennych.

 

Mynegai

Rhai termau mae angen i ni fod yn glir amdanynt

Yn gyntaf, mae angen i ni fod yn glir am y ffordd rydym yn defnyddio rhai geiriau yn y datganiad hwn.

Gall ymddangos yn amlwg ond, yn y Datganiad hwn, cyfeirir atoch fel ‘yr Ymgeisydd’ neu ‘Chi’.

Pan fyddwn yn siarad amdanom ‘ni’ neu'r ‘Cwmni’, rydym yn golygu Adecco UK Limited ar gyfer ymgeiswyr sy'n cofrestru yn y DU. Swyddfa gofrestredig Adecco UK Limited yw Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4BG. Mae'r Cwmni yn rhan o Grŵp Adecco, y darparwr gwasanaethau adnoddau dynol mwyaf yn y byd. Drwy ei gwmnïau a'i linellau busnes amrywiol, mae Grŵp Adecco yn darparu nifer o weithgareddau adnoddau dynol fel staffio, secondio, gwasanaethau cyflogres, recriwtio a dethol, profi datrysiadau, newid gyrfa, datblygu talent, hyfforddiant ac addysg, adleoliadau a symudedd rhyngwladol (‘ein Gweithgareddau’).

Er mwyn cyflawni ein Gweithgareddau, mae'r Cwmni yn defnyddio nifer o systemau TG. Mewn rhai achosion, mae'r Cwmni yn darparu Porth Hunanwasanaeth (‘Porth’) ar gyfer ei ymgeiswyr/personél.

Yn olaf, mae hwn yn ddatganiad am wybodaeth am bobl – fel chi a'ch teulu. Mae'n cynnwys ffeithiau amdanoch, ond hefyd farn amdanoch ac yr ydych yn ei harddel (“Dwi'n dilyn pêl-droed” er enghraifft). Nid yw'n ymwneud â gwybodaeth am y Cwmni (er bod y ddau fath yn gorgyffwrdd weithiau). Gelwir y math hwn o wybodaeth weithiau yn ‘Wybodaeth Bersonol’, ‘Gwybodaeth Bersonol Adnabyddadwy’ neu ‘PII’. Rydym yn defnyddio'r term ‘Gwybodaeth Bersonol’ yn y Datganiad hwn.Pa wybodaeth bersonol mae'r cwmni yn ei chasglu a'i defnyddio?

Mae'r wybodaeth bersonol mae'r cwmni fel arfer yn ei chasglu yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig, i'r canlynol:

 • Eich enw, dyddiad a lleoliad geni, manylion cyswllt a chymwysterau (addysg, cyrsiau hyfforddi ac interniaethau), dogfennau sy'n profi pwy ydych a'ch hawl i weithio ac unrhyw wybodaeth arall a restrwyd gennych ar eich CV;
 • Os byddwch yn mewngofnodi i'r Porth gan ddefnyddio eich cyfrif LinkedIn neu unrhyw gyfrif cyfryngau cymdeithasol arall: data eich proffil;
 • Os byddwch yn cysylltu â ni, mewn rhai achosion byddwn yn cadw cofnod o'r ohebiaeth honno;
 • Adborth arnoch gan ein staff a thrydydd partïon; lle byddwch yn rhoi adborth ar bobl eraill, byddwn fel arfer yn cadw hwnnw hefyd ac mae hynny hefyd yn wybodaeth bersonol amdanoch (eich barn chi ydyw wedi'r cyfan);
 • Gallwn hefyd gasglu gwybodaeth am eich ymweliadau â'n gwefan/Porth gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) eich cyfeiriad IP, porwr, stamp amser, lleoliad, gwlad, data traffig, data lleoliad, blogiau a data cyfathrebu eraill a'r adnoddau rydych yn eu defnyddio. Bydd y wybodaeth hon yn gwneud eich ymweliad â'n gwefan/Porth yn haws yn y dyfodol.
 • Gallwn hefyd gasglu gwybodaeth at ddibenion marchnata a dadansoddi, gan gynnwys gwybodaeth am y ffordd rydych yn ymateb i ymgyrchoedd marchnata drwy e-byst, negeseuon testun, dros y ffôn ac ymgyrchoedd marchnata eraill;
 • Ffotograffau a fideos ohonoch mewn sesiynau hyfforddi neu sesiynau tebyg (byddwch yn cael cyfle yn y sesiwn i ddweud nad ydych am i neb dynnu eich llun na'ch recordio);
 • Manylion unrhyw anableddau ac unrhyw addasiadau y gall fod angen i ni eu gwneud i chi yn y gweithle;
 • Mewn rhai achosion, byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth bersonol sensitif lle caniateir i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith (felly, mewn rhai gwledydd, byddwn yn gofyn i chi am eich cefndir at ddibenion monitro cyfle cyfartal).

 

Pam ein bod yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch?

Mae'r cwmni yn casglu ac yn prosesu gwybodaeth bersonol:

 1. Er mwyn darparu'r gwasanaethau rydych yn eu disgwyl megis datblygu eich cais i weithio i SYG, eich helpu gyda hyfforddiant, neu hwyluso'r broses o wneud cais am swyddi/aseiniadau.
 2. gyda'ch caniatâd gallwn hefyd ddefnyddio eich data cyswllt at ddibenion marchnata uniongyrchol, er enghraifft drwy e-bost, negeseuon neu dros y ffôn; i gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y caiff eich data personol eu defnyddio os byddwch yn cydsynio i gael gwybodaeth farchnata uniongyrchol, gweler polisi preifatrwydd ein gwefan.
 3. er mwyn datblygu, profi a gwella ymhellach ein gwefan/Porth, neu systemau/prosesau presennol neu newydd eraill i'ch gwasanaethu yn well; mae hyn yn digwydd yn bennaf yng nghyd-destun systemau a phrosesau TG newydd, fel y gellir defnyddio gwybodaeth amdanoch wrth brofi'r systemau a'r prosesau TG newydd hynny lle na all data dymi atgynhyrchu'r ffordd mae'r system TG newydd honno yn gweithredu'n llawn;
 4. er mwyn cyflawni astudiaethau ac ymchwil ystadegol a dadansoddol, er enghraifft i gymharu effeithiolrwydd lleoli ein hymgeiswyr rhwng sectorau busnes ac ardaloedd daearyddol gwahanol a cheisio nodi ffactorau a allai ddylanwadu ar unrhyw wahaniaethau rydym yn eu nodi;
 5. er mwyn trosglwyddo data i drydydd partïon (gweler isod);
 6. lle bo angen, er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol;
 7. gallwn hefyd brosesu eich gwybodaeth i wneud y canlynol:
  a. hyrwyddo diogelwch pobl, safleoedd, systemau ac asedau;
  b. monitro cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau mewnol;
  c. cyfathrebu a gweithredu systemau eraill a ddefnyddir gan Grŵp Adecco (gan gynnwys cronfeydd data cyswllt mewnol);
  d. ymchwilio i ddigwyddiadau a chwynion neu ymateb iddynt;
  e. yn achos ffotograffau neu fideos o sesiynau hyfforddi, nodi'n fewnol bod y sesiynau hyfforddi wedi cael eu cynnal a'u cynnwys (er enghraifft mewn diweddariadau mewnol) a hefyd i farchnata sesiynau tebyg yn fewnol ac yn allanol i drydydd partïon;
  f. cydymffurfio â rhwymedigaethau a hawliau a chydweithredu ag ymchwiliadau a wneir gan yr heddlu, y llywodraeth neu reoleiddwyr;
  g. cymryd rhan mewn unrhyw achos posibl neu wirioneddol o brynu neu werthu busnes neu gwmni yn gyfan gwbl neu'n rhannol, neu gymryd rhan mewn cyd-fenter, lle dymuna unrhyw aelod o Grŵp Adecco wneud hynny.Beth mae'r gyfraith yn ei ddweud am hyn?

Mae'n ofynnol i ni, yn ôl y gyfraith, sicrhau bod gennym sail gyfreithiol i brosesu'r wybodaeth sydd gennym amdanoch.

Pan fyddwch yn gweithio gyda neu drwy Adecco, mae'r gwaith a wnawn i brosesu gwybodaeth at yr holl ddibenion hyn yn seiliedig ar sail brosesu fel cyflawni contract y mae testun y data yn rhwym iddo (dibenion 1 a 6-7), gwaith prosesu angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol neu reoliadol (diben 6-7) a/neu waith prosesu angenrheidiol er budd dilys Adecco wrth arfer ei hawliau sylfaenol a hawliau sylfaenol ei staff i redeg busnes mewn ffordd nad yw'n effeithio ar eich buddiannau na'ch hawliau a'ch rhyddid sylfaenol yn ormodol (dibenion 1-5 a 7). Pan fydd gwaith prosesu yn angenrheidiol er budd dilys Adecco, rydym yn sicrhau y caiff ei wneud mewn ffordd lle mae ein buddiannau dilys yn drech na budd unrhyw unigolyn. Byddwn ond yn prosesu eich gwybodaeth bersonol heblaw am ar y seiliau hyn gyda'ch caniatâd (sail brosesu bellach).

 

A oes rhaid i chi roi'r wybodaeth bersonol rydym yn gofyn amdani i ni?

Nid oes dyletswydd arnoch i roi eich gwybodaeth bersonol i ni, ond os na fyddwch chi mae mwy neu lai yn amhosibl i ni weithio gyda chi a darparu ein gwasanaethau.

A ydym yn prosesu gwybodaeth amdanoch heb unrhyw ymyrraeth ddynol o gwbl?

Ydym, ar adegau. Gall y Cwmni ddefnyddio systemau/prosesau awtomataidd a gwneud penderfyniadau awtomataidd (fel proffilio) i ddarparu'r gwasanaethau rydych yn gofyn amdanynt i chi a'ch cleientiaid. Er enghraifft, pan fydd ein cleientiaid yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swyddi, gallwn chwilio drwy ein rhestrau o ymgeiswyr gan ddefnyddio meini prawf awtomataidd sy'n ystyried eich argaeledd, sgiliau, cyfradd cyflog ac mewn rhai achosion adborth blaenorol rydym wedi'i gael gan gleientiaid i lunio rhestr fer sy'n rhestru mewn trefn yr ymgeiswyr sydd fwyaf tebygol o fodloni gofynion y cleient. Mae hyn yn golygu y gallwch ymddangos yn uwch ar y rhestr nag eraill weithiau, yn dibynnu ar sut mae'r ffactorau hyn yn diwallu anghenion y cleient.

Am faint o amser rydych yn cadw fy ngwybodaeth bersonol?

Bydd Adecco yn cadw eich gwybodaeth am y cyfnod y byddwn yn gweithio gyda SYG. Ar ddiwedd y cyfnod hwn, yn ôl disgresiwn ysgrifenedig SYG; byddwn yn dileu neu'n dychwelyd eich gwybodaeth bersonol (ac unrhyw gopïau ohoni) y mae Adecco wedi'i chael, ei llunio neu ei chasglu i SYG.

Os byddwch yn llwyddiannus drwom ni, gall fod angen i'r Cwmni gadw eich gwybodaeth bersonol hefyd am gyfnod hirach er mwyn cydymffurfio â'i rwymedigaethau cyfreithiol a chytundebol parhaus. Yn gyffredinol, rydym yn cadw eich data personol am drethi, contractau cyflogaeth a, lle y bo'n berthnasol, wybodaeth ariannol am 7 mlynedd, a gwybodaeth bersonol arall am 2 flynedd. Ar ôl y cyfnod hwn, caiff eich holl wybodaeth ei dileu o'n systemau, neu cyn hynny ar gais SYG.

A ydym yn trosglwyddo eich data i drydydd partïon?

Fel y nodir uchod, rydym fel arfer yn datgelu eich data i drydydd partïon. Gwneir hyn er mwyn cyflawni'r dibenion a nodir uchod. Rydym yn gwneud hyn yn yr amgylchiadau canlynol:

 • I'n cyflenwyr. Gallwn, er enghraifft, penodi cyflenwr i wneud gwaith gweinyddol a gweithredol i gefnogi ein cydberthynas â chi. Bydd y cyflenw(y)r yn ddarostyngedig i rwymedigaethau cytundebol a chyfreithiol eraill er mwyn cadw eich data'n gyfrinachol a pharchu eich preifatrwydd, a dim ond y data sydd eu hangen i gyflawni swyddogaethau a ddarperir; fel arfer, mae'r cyflenwyr perthnasol yn gyflenwyr TG (sy'n cynnal neu'n cefnogi ein systemau TG, gan gynnwys gwybodaeth amdanoch), cwmnïau rheoli safleoedd (sy'n gofalu am ddiogelwch ffisegol yn ein hadeiladau, ac felly gallai fod angen iddynt wybod amdanoch er mwyn i chi gael mynediad i'n hadeiladau) a darparwyr cyllid cefn swyddfa a rheoli cyfrifyddu (y gallai fod angen iddynt ymdrin â manylion ymgeiswyr er mwyn prosesu cyfrifon sy'n daladwy ac sy'n dderbyniadwy). Gallwn hefyd ymgysylltu â chyflenwyr sy'n darparu gwasanaethau ac atebion technoleg TG, a allai gynnwys adnoddau cyfweliadau fideo ac asesu sgiliau.
 • I aelodau o grŵp Adecco o gwmnïau mewn gwledydd eraill. Gall y rhain fod o fewn neu y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd; mae aelodau gwahanol o'r grŵp yn cyflawni swyddogaethau gwahanol ac o ganlyniad gellir rhannu eich gwybodaeth â nhw am resymau gwahanol:
  - caiff gwybodaeth ei rhannu ag aelodau o grŵp Adecco sy'n cyflawni swyddogaethau TG ar gyfer cwmnïau Adecco ledled y byd; mae'r swyddogaethau TG hynny wedi'u lleoli yn Ffrainc, ymhlith mannau eraill.
 • I'n cleientiaid/darpar gyflogwyr: byddwn yn rhannu eich data â'n cleient, sef SYG, sy'n cynnig swyddi/aseiniadau y gall fod gennych ddiddordeb ynddynt, neu sydd â diddordeb yn eich proffil. Rhaid iddynt gyflawni rhwymedigaethau cytundebol a chyfrinachedd eraill mewn perthynas â'ch data i ni, ac i chi;
 • Byddwn yn rhannu eich data â'r llywodraeth, yr heddlu, rheoleiddwyr neu asiantaethau gorfodi'r gyfraith os, fel y gwelwn yn dda, yr ydym yn ystyried bod gennym rwymedigaeth gyfreithiol neu'r awdurdod i wneud hynny, neu y byddai'n gall gwneud hynny;
 • Fel rhan o ddiwydrwydd dyladwy sy'n ymwneud ag uno, caffael neu drafodyn busnes arall (neu eu rhoi ar waith), gall fod angen i ni ddatgelu eich data i'r darpar werthwr neu brynwr a'i gynghorwyr.

 

A ydym yn trosglwyddo eich data y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd?

Byddwn ond yn trosglwyddo eich data y tu allan i'r Deyrnas Unedig, ac o fewn yr Undeb Ewropeaidd yn unig, i wledydd lle;

- Mae Grŵp Adecco wedi rhoi mesurau diogelwch priodol ar waith i geisio cadw eich gwybodaeth yn breifat (ar gyfer hyn rydym fel arfer yn defnyddio un o'r mathau o gontractau trosglwyddo data a gymeradwyir gan y Comisiwn Ewropeaidd.) Mae copïau ohonynt ar gael yma: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

- Mae Grŵp Adecco yn cydymffurfio â'i rwymedigaethau o dan y ddeddfwriaeth Diogelu Data drwy ddarparu lefel ddigonol o ddiogelwch i unrhyw Ddata Personol a gaiff eu trosglwyddo.

Beth yw eich hawliau?

 • Hawl i gael gafael ar eich gwybodaeth bersonol a chael copi ohoni
  Mae hawl gennych i ofyn am gadarnhad o ran a ydym yn prosesu unrhyw ran o'ch gwybodaeth bersonol. Lle mae hyn yn wir, gallwch gael gweld peth o'ch gwybodaeth bersonol (drwy'r Porth) a gwybodaeth benodol am y ffordd y caiff ei phrosesu. Mewn rhai achosion, gallwch ofyn i ni ddarparu copi electronig o'ch gwybodaeth i chi.
 • Hawl i gywiro eich gwybodaeth bersonol
  Os gallwch ddangos nad yw'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch yn gywir, gallwch ofyn i ni ddiweddaru neu gywiro'r wybodaeth hon. Byddem yn eich annog i ddefnyddio'r Porth hunanwasanaeth lle y bo'n bosibl a diweddaru eich gwybodaeth bersonol yn uniongyrchol.
 • Hawl i gael eich anghofio/dileu data
  Mewn amgylchiadau penodol, mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar y gwaith o brosesu eich data personol a/neu fod eich data personol yn cael eu dileu. Gallwch wneud cais o'r fath ar unrhyw adeg a bydd Adecco yn gwerthuso a ddylid cymeradwyo eich cais. Fodd bynnag, mae'r hawl hon yn ddarostyngedig i unrhyw hawliau neu rwymedigaethau cyfreithiol y gall fod gennym i gadw data. Mewn sefyllfaoedd lle, yn unol â'r gyfraith, rydym yn penderfynu bod yn rhaid cymeradwyo eich cais i ddileu eich gwybodaeth bersonol, bydd Adecco yn gwneud hynny cyn gynted â phosibl. Cofiwch, unwaith y bydd eich data wedi'u dileu – efallai na fydd y Cwmni yn gallu eich gwasanaethu mwyach unwaith y bydd y data hyn amdanoch wedi cael eu dileu. Os byddwch am ailgofrestru â'r cwmni eto, bydd angen i chi roi eich data unwaith eto.
 • Hawl i wrthwynebu
  Cyn belled â bod gwaith y cwmni o brosesu eich data yn seiliedig ar fuddiant dilys y cwmni (ac nid unrhyw sail brosesu arall) neu'n ymwneud â marchnata uniongyrchol, mae hawl gennych i wrthod i'r Cwmni brosesu eich data drwy gyfeirio at eich sefyllfa benodol.

Os byddwch am arfer unrhyw un o'ch hawliau, mewngofnodwch i'r Porth hunanwasanaeth (os yw ar gael) neu cysylltwch ag arweinydd preifatrwydd y DU ac Iwerddon yn uniongyrchol yn privacy@adecco.com.

Pan fyddwch yn ein he-bostio i arfer eich hawliau, gall y Cwmni ofyn i chi gadarnhau pwy ydych cyn gweithredu ar eich cais.

Yn olaf, mae gennych yr hawl i gwyno i'r awdurdod diogelu data yn y lle rydych yn byw neu'n gweithio ynddo, neu ble rydych o'r farn bod problem wedi codi mewn perthynas â'ch data.

Beth am ddiogelwch data wrth ddefnyddio Systemau Adecco?

Chi sy'n gyfrifol am gadw eich manylion mewngofnodi i'r Porth yn ddiogel, yn enwedig y cyfrinair rydym wedi'i roi i chi neu rydych wedi'i ddewis. At eich defnydd eich hun y mae'r manylion mewngofnodi hyn. Ni chaniateir i chi rannu eich manylion nac unrhyw fanylion cyfrif ag unrhyw unigolyn arall.

Sut allech chi gysylltu â ni?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am ein Datganiad, os hoffech ragor o wybodaeth am y ffordd rydym yn diogelu eich gwybodaeth (er enghraifft pan fyddwn yn ei throsglwyddo y tu allan i Ewrop) a/neu os ydych am gysylltu â Swyddog Diogelu Data Grŵp y cwmni a'ch Arweinydd Preifatrwydd lleol, e-bostiwch ni yn privacy@adecco.com.

Sut rydym yn ymdrin â newidiadau i'r Datganiad hwn?

Gall telerau'r Datganiad hwn newid o bryd i'w gilydd. Byddwn yn cyhoeddi unrhyw newidiadau perthnasol i'r Datganiad hwn drwy hysbysiadau priodol naill ai ar y porth hwn neu drwy gysylltu â chi mewn ffyrdd eraill.

 
Tîm Adecco