Neidio i'r cynnwys

Polisi cwcis

Diweddariad: Ionawr 2020

Croeso i Adecco UK Limited (“Adecco” neu “ni”), rhan o Grŵp Adecco. Mae Adecco yn gweithio fel cyflenwr cymeradwy ar ran y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i'ch helpu i gamu ymlaen yn eich gyrfa ymhellach. Fel y byddech yn ei ddisgwyl, er mwyn darparu ein gwasanaethau yn gywir, byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth amdanoch at ddiben eich cais i weithio ar y cyfrifiad yn SYG.

Fel rhan o'ch cais, bydd Adecco yn casglu ac yn rhannu eich gwybodaeth â SYG a phartïon perthnasol at ddibenion recriwtio yn unig. Dim ond mewn perthynas â gweithio ar y cyfrifiad y bydd hyn.

Mae Adecco yn ymrwymedig i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae Adecco UK Limited (“Adecco” neu “ni”) yn ymrwymedig i roi'r profiad ar-lein gorau posibl i chi wrth ymweld â gwefan swyddicyfrifiad.cymru (y “Wefan”). Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn defnyddio ein cwcis ein hunain a chwcis trydydd parti safonol i gasglu data am eich ymddygiad ar-lein tra byddwch ar y Wefan, ac rydym hefyd yn tracio pryd a pha mor aml rydych yn ymweld â'r Wefan. Mae'r wybodaeth rydym yn ei chasglu yn ddienw ac nid yw'n eich adnabod chi fel unigolyn, oni bai eich bod yn rhoi eich gwybodaeth i ni drwy lenwi ffurflen, neu drwy nodwedd arall a gynigir ar y Wefan. Lle y caiff gwybodaeth bersonol ei chasglu gan Adecco, bydd yn destun ein Polisi Preifatrwydd, sydd ar gael yma.

Mae mynegai isod fel y gallwch fynd yn syth i'r rhannau rydych yn chwilio amdanynt os yw'n well gennych.

 

Mynegai

 

Yr hyn rydym yn ei dracio

Nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis ymwthiol ar y Wefan i gasglu eich gwybodaeth bersonol. Rydym yn defnyddio cwcis trydydd parti safonol yn y diwydiant megis Google Analytics i dracio eich ymddygiad ar-lein a chasglu gwybodaeth ystadegol ar lefel gyfansymiol yn y ffyrdd canlynol:

  • Rydym yn tracio nifer yr ymweliadau â'r Wefan, o ble mae pob ymwelydd yn dod (h.y. y wefan roeddech wedi ymweld â hi cyn dod i'r Wefan) ac i ble mae pob ymwelydd yn mynd o'r Wefan (h.y. y wefan rydych yn mynd iddi ar ôl gadael ein Gwefan ni).
  • Ni chaiff cwci ei storio ar eich dyfais yn hwy na'r cyfnod a ddiffinnir yn yr adran “Cwcis a ddefnyddir ar swyddicyfrifiad.cymru” isod sy'n gysylltiedig â'ch cyfeiriad IP. Mae cwcis yn ffeiliau testun bach y mae eich porwr gwe yn eu storio ar eich dyfais. Mae hyn yn ein galluogi i dracio a ydych yn dychwelyd i'r Wefan.

 

Sut i reoli cwcis

Y tro cyntaf y byddwch yn ymweld â'n Gwefan, byddwch yn gweld baner gyda gwybodaeth am gwcis a dolen i'r Polisi Cwcis hwn a bydd yn rhoi gwybod i chi, drwy barhau i lywio, y byddwch yn derbyn gosod cwcis ar eich dyfais.

Oni bai eich bod wedi addasu gosodiadau eich porwr fel y bydd yn gwrthod cwcis, bydd ein systemau yn cyflwyno cwcis bob tro y byddwch yn cyrchu'r Wefan.

Gallwch wrthod derbyn cwcis drwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod storio cwcis. Bydd hyn yn dileu'r holl fanylion o'r cwci. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis y gosodiad hwn, efallai na fyddwch yn gallu mynd i rannau penodol o'r Wefan na defnyddio nodweddion penodol.

 

Cwcis trydydd parti

Drwy gydol eich amser ar y Wefan efallai y byddwch hefyd yn sylwi ar gynnwys gan drydydd partïon. Caiff y cynnwys hwn ei ychwanegu fel y gallwn roi gwybodaeth a ddewiswyd yn ofalus i chi a allai fod yn berthnasol neu o ddiddordeb. Fodd bynnag, gall hyn olygu bod y darparwyr trydydd parti hyn yn storio cwcis ychwanegol ar eich dyfais nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. O ganlyniad, dylech wirio gwefannau unrhyw drydydd partïon o'r fath a'u polisïau preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am eu cwcis a sut y gallwch eu rheoli.

 

Cwcis a ddefnyddir ar swyddicyfrifiad.cymru

Gall y Wefan gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti hyn, noder bod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd a chwcis eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Dylech ddarllen y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau trydydd parti hyn.

Isod mae'r cwcis a ddefnyddir gan swyddicyfrifiad.cymru, gan gynnwys manylion am eu diben a gwybodaeth arall a all fod yn ddefnyddiol i chi. Noder, fodd bynnag, os byddwch yn dewis cyrchu gwefannau trydydd parti drwy cy.censusjobs.co.uk efallai na fydd y cwcis a restrir isod yn ffurfio rhestr gynhwysfawr.

Enw'r Cwci

Diben

Math

Hyd oes

Disgrifiad

_gat_UA-nnnnnnn-nn

Cwci Perfformiad

Parti Cyntaf

Diwrnod

Cwci math patrwm yw hwn a gaiff ei osod gan Google Analytics, lle mae'r elfen batrwm ar yr enw yn cynnwys rhif adnabod unigryw y cyfrif neu'r wefan mae'n gysylltiedig ag ef/hi. Mae'n ymddangos ei fod yn amrywiad ar y cwci _gat a ddefnyddir i gyfyngu ar faint o ddata a gaiff eu cofnodi gan Google ar wefannau â thraffig uchel.

_ga

Cwci Perfformiad

Parti Cyntaf

2 flynedd

Mae enw'r cwci hwn yn gysylltiedig â Google Universal Analytics – diweddariad sylweddol i wasanaeth dadansoddi Google a ddefnyddir yn fwy cyffredin. Defnyddir y cwci hwn i wahaniaethu rhwng defnyddwyr unigryw drwy roi rhif a gynhyrchir ar hap fel dynodwr cleient. Caiff ei gynnwys ym mhob cais tudalen ar wefan ac fe'i defnyddir i gyfrifo data am ymwelwyr, sesiynau ac ymgyrchoedd ar gyfer adroddiadau dadansoddi'r wefan. Bydd yn dod i ben yn ddiofyn ar ôl 2 flynedd, er y gall perchnogion gwefan addasu hyn.

_gid

Cwci Perfformiad

Parti Cyntaf

Diwrnod

Mae enw'r cwci hwn yn gysylltiedig â Google Universal Analytics. Mae'n ymddangos bod hwn yn gwci newydd – yng ngwanwyn 2017 nid oes unrhyw wybodaeth ar gael gan Google. Mae'n ymddangos ei fod yn storio ac yn diweddaru gwerth unigryw ar gyfer pob tudalen yr ymwelir â hi.

censusjobs.co.uk

Parti Cyntaf

Cwcis Targedu

3 mis

Caiff ei ddefnyddio gan Google AdSense er mwyn arbrofi gydag effeithlonrwydd hysbysebu ar wefannau sy'n defnyddio ei wasanaethau

doubleclick.net

Cwcis Targedu

Cwcis Targedu

2 flynedd

 

doubleclick.net

Cwcis Targedu 

Cwcis Targedu

Diwrnod

 

 

Newidiadau i'r Polisi hwn

Gall telerau'r Polisi hwn newid o bryd i'w gilydd. Byddwn yn cyhoeddi unrhyw newidiadau perthnasol i'r Polisi hwn drwy hysbysiadau priodol naill ai ar y wefan hon neu drwy gysylltu â chi mewn ffyrdd eraill.

Cysylltu

Croesewir cwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynglŷn â'r Polisi hwn a dylid eu cyfeirio at privacy@adecco.com.