Neidio i'r cynnwys

Cwestiynau cyffredin

Nod y wefan hon yw rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am weithio ar Gyfrifiad 2021. Ond os oes gennych gwestiynau, dyma'r lle i edrych. Isod, gallwch weld y cwestiynau cyffredin y mae pobl yn gofyn i ni a dod o hyd i'r atebion sydd eu hangen arnoch.

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, gan gynnwys gwyliau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith. Mae cyfyngiadau o ran pryd y gellir cymryd gwyliau am resymau gweithredol a gall hyn amrywio gan ddibynnu ar y rôl.

Cyfeiriwch at y disgrifiadau swydd am ragor o fanylion.

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, cysylltwch â ni drwy e-bost: onshelpdesk@adecco.co.uk neu ewch i'r dudalen cysylltu â ni. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i'r un rydych yn ei ddefnyddio i anfon e-bost i ni). Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Rydym yn recriwtio ar gyfer amrywiaeth o swyddi tymor penodol, o reolwyr a goruchwylwyr sy'n cydlynu gweithgareddau i swyddogion sy'n helpu'r cyhoedd i gwblhau holiaduron. Mae amrywiaeth o gyfleoedd llawn amser a rhan amser ar gael. Mae pob swydd yn gofyn am yr hyblygrwydd i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Dewiswch y botwm “Chwilio am swydd” i chwilio am gyfleoedd yn eich ardal a gwneud cais ar lein.

Rydym yn recriwtio ar gyfer rolau ledled Cymru a Lloegr.

Hysbysebir yr holl gyfleoedd ar y dudalen “Chwilio am swydd”. Dewiswch y botwm “Rhagor o wybodaeth” er mwyn gweld disgrifiadau swydd ac os yw'r swydd yn fyw, gallwch ddechrau eich cais am y rôl.

Dewiswch y botwm “Chwilio am Swydd” i weld crynodeb ar gyfer pob swydd. Os byddwch am gael rhagor o wybodaeth am bob un, byddwch yn gallu gweld disgrifiad swydd drwy'r botwm “Rhagor o wybodaeth”.

Gallwch wneud cais ar lein. Dewiswch y botwm “Chwilio am swydd” i weld yr holl swyddi gwahanol sydd ar gael, i gofrestru ac i ddechrau eich cais.

Mae Rheolau Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil yn llywodraethu cymhwysedd ar gyfer cyflogaeth yn y Gwasanaeth Sifil ar sail cenedligrwydd. Felly, mae'n rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd gofynnol cyn y gallwch wneud cais gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Gallwch wneud cais os ydych yn:

 • Wladolyn y Deyrnas Unedig
 • Dinesydd y Gymanwlad
 • gwladolyn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)
 • Gwladolyn y Swistir neu Dwrci (yn amodol ar gyfyngiadau penodol).

Gall rhai aelodau o deuluoedd gwladolion yr AEE, y Swistir a Thwrci nad ydynt yn wladolion yr AEE, y Swistir na Thwrci eu hunain, hefyd fod yn gymwys. Caiff gofynion cenedligrwydd ar gyfer rolau'r cyfrifiad eu pennu gan ofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil. Am fanylion llawn y gofynion a'r eithriadau hyn, gan gynnwys cenedligrwydd deuol (hynny yw, eich bod yn ddinesydd Prydain a hefyd yn wladolyn gwlad arall), chwiliwch y wefan hon am ragor o wybodaeth.

Mae'r cyfraddau yn amrywio, yn dibynnu ar y rôl. Gallwch weld y manylion cyflog ar gyfer pob rôl ar bob tudalen disgrifiad swydd.

Byddwch chi'n cael eich talu yn wythnosol.

Bydd yn cymryd tua 10 munud i gwblhau'r ffurflen gais ar-lein ar gyfer y rhan fwyaf o'r rolau. Cyfeiriwch at y broses gwneud cais

Rydym yn chwilio am nifer mawr o bobl i weithio ar Gyfrifiad 2021 dros y 10 mis nesaf. Mae hyn yn rhoi digon o amser i ni roi ystyriaeth deg i bawb a chwblhau gwiriadau cyn cyflogaeth. Efallai y bydd cryn amser yn mynd heibio cyn i chi glywed gennym, ond byddwn yn ceisio rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt eich cais.

Rydym yn cynnal gwiriadau cyn cyflogaeth er mwyn sicrhau bod unrhyw un sy'n gwneud cais am swydd i weithio ar y cyfrifiad yn addas i fod mewn cyswllt rheolaidd ag aelodau o'r cyhoedd.

Mae'r gwiriadau cyn cyflogaeth yn cynnwys:

 • ar gyfer rolau sy'n para 12 wythnos neu lai, hanes cyflogaeth blwyddyn boddhaol
 • ar gyfer rolau sy'n para mwy na 12 wythnos, hanes cyflogaeth tair blynedd boddhaol
 • cadarnhau eich hanes cyflogaeth drwy gael geirdaon am y flwyddyn i dair blynedd diwethaf
 • gwirio cofnodion troseddol am euogfarnau heb eu disbyddu o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol fydd yn talu am y gwiriad cofnodion troseddol. Noder y gallwch wneud cais o hyd os nad ydych wedi gweithio yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Gallwch. Yr amodau yw:

 • dim ond un cais y gallwch ei wneud ar y tro
 • ystyriwch y dyddiadau dechrau ar gyfer y rolau y mae gennych ddiddordeb ynddynt a'r rôl a ffefrir gennych
 • gwnewch gais am y swydd y mae gennych y diddordeb mwyaf ynddi yn gyntaf os yw dyddiadau dechrau'r swyddi a ffefrir gennych yn gwrthdaro
 • gallwch wneud cais am rolau dilynol / newydd pan fydd eich cais wedi'i gwblhau. Ystyr ‘wedi'i gwblhau’ yw:
  • mae eich cais wedi bod yn llwyddiannus ac rydych bellach yn gweithio neu'n aros i ddechrau eich rôl (ac rydych wedi dychwelyd eich contract wedi'i lofnodi)
  • yn anffodus, nid ydych wedi bod yn llwyddiannus ac mae tîm Adecco wedi rhoi gwybod i chi
   • gall hyn fod yn ystod, ond nid yn gyfyngedig i, unrhyw gam o'r broses fel yr Asesiad Dyfarnu Sefyllfa, yr Asesiad Iaith neu'r digwyddiad croeso rhithwir
  • rydych wedi rhoi’r gorau i’r cais sy’n mynd rhagddo, wedi rhoi gwybod i'r tîm am eich penderfyniad ac wedi derbyn eich hysbysiad

 

Mae angen i ni sicrhau bod pob ymgeisydd yn cwblhau'r un broses recriwtio. Mae hyn er mwyn cydymffurfio â rheolau cystadleuaeth deg ac agored sy'n gymwys i'r sector cyhoeddus, a deddfwriaeth cyfle cyfartal. Hefyd, bydd y cylch gwaith a'r dyletswyddau ar gyfer rolau yn newid ar gyfer pob cyfrifiad.

Cewch ddigwyddiad sefydlu rhithwir pan fyddwch yn dechrau eich contract. Hefyd, byddwn yn darparu gwaith dysgu ar-lein a fydd yn sicrhau eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn ymgymryd â'r gwaith. Os ydych yn gwneud cais am rôl reoli, byddwn yn eich gwahodd i sesiwn ystafell ddosbarth rithwir. Bydd hyn yn rhoi'r sgiliau ychwanegol sydd eu hangen arnoch i gael y gorau o'ch timau.

Ydy. Fodd bynnag, mae fisâu myfyrwyr yn cyfyngu ar nifer yr oriau y gallwch eu gweithio bob wythnos, yn ystod y tymor, ac mae'r rhan fwyaf o rolau'r cyfrifiad yn cynnwys gweithio yn ystod y tymor.

Yn dibynnu ar y cwrs, dim ond yr oriau canlynol y gallwch eu gweithio fel arfer pan fyddwch wedi'ch noddi gan Sefydliad Addysg Uwch yn y Deyrnas Unedig:

 • cwrs amser llawn islaw lefel gradd: hyd at 10 awr yr wythnos yn ystod y tymor
 • cwrs amser llawn ar lefel gradd neu uwch: hyd at 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor

Eich cyfrifoldeb chi yw darparu tystiolaeth ddogfennol o'ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Os ydych yn byw yn y Deyrnas Unedig ar fisa myfyriwr, dylech gadarnhau y gallwch gyflawni'r rôl heb dorri telerau eich fisa.

Dim ond os ydych yn teithio o fewn eich ardal waith benodol i gyflawni eich rôl y byddwn yn talu treuliau. Ni fyddwn yn talu treuliau i chi deithio rhwng eich cartref a'ch ardal waith benodol. 

Penodwyd Adecco UK Ltd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddarparu gwasanaethau recriwtio, hyfforddi a chyflogres ar gyfer Cyfrifiad 2021. Bydd pob aelod o staff yn cael ei gyflogi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Ar gyfer rhai rolau, mae'n rhaid bod gennych drwydded yrru sy'n ddilys yn y Deyrnas Unedig ac mae'n rhaid eich bod yn gallu defnyddio cerbyd (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes). Telir lwfans milltiroedd.  Os na fydd gennych yswiriant busnes cyn i chi wneud cais, bydd angen i chi ddarparu prawf o'r yswiriant hwn i ni cyn i chi ddechrau eich digwyddiad sefydlu.

Dim ond pan fydd yn cyrraedd yr oedran gofynnol ar gyfer gadael yr ysgol y gall person ifanc ddechrau gweithio'n llawn amser. Mae cyfyngiadau yn gymwys ar gyfer gwaith rhan amser. Yn Lloegr, mae'n rhaid i berson ifanc fod mewn addysg neu hyfforddiant rhan amser nes ei fod yn 18 oed. Yng Nghymru, gallwch adael yr ysgol ar y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin, ar yr amod y byddwch yn 16 oed erbyn diwedd gwyliau haf y flwyddyn ysgol honno.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/child-employment

Ceir manylion am gyfraddau cyflog pob rôl yn y disgrifiadau swydd unigol.

Caiff taliadau eu gwneud o fewn cyfnodau penodol. Caiff hyn ei amlinellu yn y contract cyflogaeth a gewch cyn i chi ddechrau gweithio.

Gofynnir i chi roi manylion eich cyfrif banc cyn i chi ddechrau gweithio, a chaiff taliadau eu gwneud drwy drosglwyddiad BACS i'r cyfrif hwn.

Oherwydd y mesurau rydym wedi'u rhoi ar waith er mwyn lleihau'r risg o'r coronafeirws, bydd pob cyfweliad wyneb yn wyneb yn cael ei gynnal yn y digwyddiadau croeso rhithwir. Gwneir y rhain drwy alwad fideo. Dim ond y rhai sy'n gwneud cais am rôl gradd rheolwr neu oruchwylydd fydd yn gorfod cael cyfweliad.

Bydd y digwyddiad croeso rhithwir yn gofyn eich bod yn gallu defnyddio gwe-gamera er mwyn ein galluogi i gael galwad fideo gyda chi. Bydd hefyd angen gwe-gamera arnoch ar gyfer eich digwyddiad sefydlu a'ch gwaith dysgu ar-lein. Byddwn yn defnyddio WebEx fel ein darparwr galwadau cynadledda; lawrlwythwch WebEx i'ch dyfais glyfar yma

Bydd unrhyw ddyfais glyfar â gwe-gamera yn gweithio. Gallai hyn fod yn ffôn symudol, gliniadur neu lechen. Bydd angen i chi lawrlwytho WebEx cyn eich digwyddiad croeso rhithwir. Gallwch wneud hynny yma.

Rydym yn gwneud popeth sy'n ymarferol resymol i leihau unrhyw risgiau a achosir gan COVID-19. Bydd ein digwyddiadau croeso rhithwir a'n digwyddiad sefydlu rhithwir a'n gwaith dysgu ar-lein yn lleihau'r risg o gyswllt â grwpiau mawr.

Os bydd gennych gwestiynau neu os bydd angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted â phosibl.

Os bydd angen i ni wneud newidiadau penodol (a elwir yn ‘addasiadau rhesymol’) er mwyn gwneud yn siŵr na fyddwch o dan anfantais yn ystod y broses recriwtio, dylech gysylltu â ni yma. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i'r un rydych yn ei ddefnyddio i anfon e-bost i ni). Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Dim ond at ddibenion pennu a oes angen addasiadau rhesymol yn ystod y broses recriwtio y caiff y wybodaeth a ddarperir ei defnyddio. Rydym yn ymrwymedig i ddileu gwahaniaethu ac annog amrywiaeth ymhlith y gweithlu.

Bydd pob aelod o staff maes y cyfrifiad yn cael Cyfarpar Diogelu Personol yn ystod wythnos gyntaf ei gyflogaeth.  Bydd y Cyfarpar Diogelu Personol y byddwch chi'n ei gael yn helpu i leihau'r risg o ddal Covid-19 wrth weithio i ni.

Bydd y Cyfarpar Diogelu Personol yn cynnwys y canlynol: 

 • Masgiau wyneb amldro
 • Hylif diheintio dwylo
 • Clytiau gwrthfacterol

Yn ystod eich cyflogaeth, cewch archebu Cyfarpar Diogelu Personol yn ôl yr angen, os bydd eich cyfarpar chi yn mynd ar goll neu'n cael ei ddifrodi.

Rydym yn annog pob aelod o'n staff i adael os na fydd yn teimlo'n ddiogel mewn sefyllfa benodol. Dylech gysylltu â'ch rheolwr i roi gwybod iddo am yr hyn sydd wedi digwydd. Bydd eich rheolwr yn codi'r mater hwn fel digwyddiad Iechyd a Diogelwch.

Bydd angen i chi roi gwybod i'ch rheolwr, a fydd yn cymryd camau priodol. Bydd angen i chi hefyd ddilyn cyngor cyfredol y llywodraeth ar gael prawf a hunanynysu.