Neidio i'r cynnwys

Cwestiynau cyffredin

Nod y wefan hon yw rhoi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am weithio ar Gyfrifiad 2021. Ond os oes gennych gwestiynau, dyma'r lle i edrych. Isod, gallwch weld y cwestiynau cyffredin y mae pobl yn gofyn i ni a dod o hyd i'r atebion sydd eu hangen arnoch.

Cynigir 28 diwrnod o wyliau blynyddol, gan gynnwys gwyliau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr, a gyfrifir ar sail pro-rata yn seiliedig ar hyd y gyflogaeth a'r oriau gwaith. Mae cyfyngiadau o ran pryd y gellir cymryd gwyliau am resymau gweithredol a gall hyn amrywio gan ddibynnu ar y rôl.

Cyfeiriwch at y disgrifiadau swydd am ragor o fanylion.

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, cysylltwch â ni drwy e-bost: onshelpdesk@adecco.co.uk neu ewch i'r dudalen cysylltu â ni. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i'r un rydych yn ei ddefnyddio i anfon e-bost i ni). Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Rydym yn recriwtio ar gyfer amrywiaeth o swyddi tymor penodol, o reolwyr a goruchwylwyr sy'n cydlynu gweithgareddau i swyddogion sy'n helpu'r cyhoedd i gwblhau holiaduron. Mae amrywiaeth o gyfleoedd llawn amser a rhan amser ar gael. Mae pob swydd yn gofyn am yr hyblygrwydd i weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Dewiswch y botwm “Chwilio am swydd” i chwilio am gyfleoedd yn eich ardal a gwneud cais ar lein.

Rydym yn recriwtio ar gyfer rolau ledled Cymru a Lloegr.

Hysbysebir yr holl gyfleoedd ar y dudalen “Chwilio am swydd”. Dewiswch y botwm “Rhagor o wybodaeth” er mwyn gweld disgrifiadau swydd ac os yw'r swydd yn fyw, gallwch ddechrau eich cais am y rôl.

Dewiswch y botwm “Chwilio am Swydd” i weld crynodeb ar gyfer pob swydd. Os byddwch am gael rhagor o wybodaeth am bob un, byddwch yn gallu gweld disgrifiad swydd drwy'r botwm “Rhagor o wybodaeth”.

Gallwch wneud cais ar lein. Dewiswch y botwm “Chwilio am swydd” i weld yr holl swyddi gwahanol sydd ar gael, i gofrestru ac i ddechrau eich cais.

Mae Rheolau Cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil yn llywodraethu cymhwysedd ar gyfer cyflogaeth yn y Gwasanaeth Sifil ar sail cenedligrwydd. Felly, mae'n rhaid i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd gofynnol cyn y gallwch wneud cais gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Gallwch wneud cais os ydych yn:

 • Wladolyn y Deyrnas Unedig
 • Dinesydd y Gymanwlad
 • gwladolyn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE)
 • Gwladolyn y Swistir neu Dwrci (yn amodol ar gyfyngiadau penodol).

Gall rhai aelodau o deuluoedd gwladolion yr AEE, y Swistir a Thwrci nad ydynt yn wladolion yr AEE, y Swistir na Thwrci eu hunain, hefyd fod yn gymwys. Caiff gofynion cenedligrwydd ar gyfer rolau'r cyfrifiad eu pennu gan ofynion cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil. Am fanylion llawn y gofynion a'r eithriadau hyn, gan gynnwys cenedligrwydd deuol (hynny yw, eich bod yn ddinesydd Prydain a hefyd yn wladolyn gwlad arall), chwiliwch y wefan hon am ragor o wybodaeth.

Mae'r cyfraddau yn amrywio, yn dibynnu ar y rôl. Gallwch weld y manylion cyflog ar gyfer pob rôl ar bob tudalen disgrifiad swydd.

Byddwch chi'n cael eich talu yn wythnosol.

Bydd yn cymryd tua 10 munud i gwblhau'r ffurflen gais ar-lein ar gyfer y rhan fwyaf o'r rolau. Cyfeiriwch at y broses gwneud cais

Rydym yn chwilio am nifer mawr o bobl i weithio ar Gyfrifiad 2021 dros y 10 mis nesaf. Mae hyn yn rhoi digon o amser i ni roi ystyriaeth deg i bawb a chwblhau gwiriadau cyn cyflogaeth. Efallai y bydd cryn amser yn mynd heibio cyn i chi glywed gennym, ond byddwn yn ceisio rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt eich cais.

Rydym yn cynnal gwiriadau cyn cyflogaeth er mwyn sicrhau bod unrhyw un sy'n gwneud cais am swydd i weithio ar y cyfrifiad yn addas i fod mewn cyswllt rheolaidd ag aelodau o'r cyhoedd.

Mae'r gwiriadau cyn cyflogaeth yn cynnwys:

 • ar gyfer rolau sy'n para 12 wythnos neu lai, hanes cyflogaeth blwyddyn boddhaol
 • ar gyfer rolau sy'n para mwy na 12 wythnos, hanes cyflogaeth tair blynedd boddhaol
 • cadarnhau eich hanes cyflogaeth drwy gael geirdaon am y flwyddyn i dair blynedd diwethaf
 • gwirio cofnodion troseddol am euogfarnau heb eu disbyddu o dan Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol fydd yn talu am y gwiriad cofnodion troseddol. Noder y gallwch wneud cais o hyd os nad ydych wedi gweithio yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Gallwch. Yr amodau yw:

 • dim ond un cais y gallwch ei wneud ar y tro
 • ystyriwch y dyddiadau dechrau ar gyfer y rolau y mae gennych ddiddordeb ynddynt a'r rôl a ffefrir gennych
 • gwnewch gais am y swydd y mae gennych y diddordeb mwyaf ynddi yn gyntaf os yw dyddiadau dechrau'r swyddi a ffefrir gennych yn gwrthdaro
 • gallwch wneud cais am rolau dilynol / newydd pan fydd eich cais wedi'i gwblhau. Ystyr ‘wedi'i gwblhau’ yw:
  • mae eich cais wedi bod yn llwyddiannus ac rydych bellach yn gweithio neu'n aros i ddechrau eich rôl (ac rydych wedi dychwelyd eich contract wedi'i lofnodi)
  • yn anffodus, nid ydych wedi bod yn llwyddiannus ac mae tîm Adecco wedi rhoi gwybod i chi
   • gall hyn fod yn ystod, ond nid yn gyfyngedig i, unrhyw gam o'r broses fel yr Asesiad Dyfarnu Sefyllfa, yr Asesiad Iaith neu'r digwyddiad croeso rhithwir
  • rydych wedi rhoi’r gorau i’r cais sy’n mynd rhagddo, wedi rhoi gwybod i'r tîm am eich penderfyniad ac wedi derbyn eich hysbysiad

 

Mae angen i ni sicrhau bod pob ymgeisydd yn cwblhau'r un broses recriwtio. Mae hyn er mwyn cydymffurfio â rheolau cystadleuaeth deg ac agored sy'n gymwys i'r sector cyhoeddus, a deddfwriaeth cyfle cyfartal. Hefyd, bydd y cylch gwaith a'r dyletswyddau ar gyfer rolau yn newid ar gyfer pob cyfrifiad.

Cewch ddigwyddiad sefydlu rhithwir pan fyddwch yn dechrau eich contract. Hefyd, byddwn yn darparu gwaith dysgu ar-lein a fydd yn sicrhau eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn ymgymryd â'r gwaith. Os ydych yn gwneud cais am rôl reoli, byddwn yn eich gwahodd i sesiwn ystafell ddosbarth rithwir. Bydd hyn yn rhoi'r sgiliau ychwanegol sydd eu hangen arnoch i gael y gorau o'ch timau.

Ydy. Fodd bynnag, mae fisâu myfyrwyr yn cyfyngu ar nifer yr oriau y gallwch eu gweithio bob wythnos, yn ystod y tymor, ac mae'r rhan fwyaf o rolau'r cyfrifiad yn cynnwys gweithio yn ystod y tymor.

Yn dibynnu ar y cwrs, dim ond yr oriau canlynol y gallwch eu gweithio fel arfer pan fyddwch wedi'ch noddi gan Sefydliad Addysg Uwch yn y Deyrnas Unedig:

 • cwrs amser llawn islaw lefel gradd: hyd at 10 awr yr wythnos yn ystod y tymor
 • cwrs amser llawn ar lefel gradd neu uwch: hyd at 20 awr yr wythnos yn ystod y tymor

Eich cyfrifoldeb chi yw darparu tystiolaeth ddogfennol o'ch hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Os ydych yn byw yn y Deyrnas Unedig ar fisa myfyriwr, dylech gadarnhau y gallwch gyflawni'r rôl heb dorri telerau eich fisa.

Dim ond os ydych yn teithio o fewn eich ardal waith benodol i gyflawni eich rôl y byddwn yn talu treuliau. Ni fyddwn yn talu treuliau i chi deithio rhwng eich cartref a'ch ardal waith benodol. 

Penodwyd Adecco UK Ltd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddarparu gwasanaethau recriwtio, hyfforddi a chyflogres ar gyfer Cyfrifiad 2021. Bydd pob aelod o staff yn cael ei gyflogi gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Ar gyfer rhai rolau, mae'n rhaid bod gennych drwydded yrru sy'n ddilys yn y Deyrnas Unedig ac mae'n rhaid eich bod yn gallu defnyddio cerbyd (sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes). Telir lwfans milltiroedd.  Os na fydd gennych yswiriant busnes cyn i chi wneud cais, bydd angen i chi ddarparu prawf o'r yswiriant hwn i ni cyn i chi ddechrau eich digwyddiad sefydlu.

Dim ond pan fydd yn cyrraedd yr oedran gofynnol ar gyfer gadael yr ysgol y gall person ifanc ddechrau gweithio'n llawn amser. Mae cyfyngiadau yn gymwys ar gyfer gwaith rhan amser. Yn Lloegr, mae'n rhaid i berson ifanc fod mewn addysg neu hyfforddiant rhan amser nes ei fod yn 18 oed. Yng Nghymru, gallwch adael yr ysgol ar y dydd Gwener olaf ym mis Mehefin, ar yr amod y byddwch yn 16 oed erbyn diwedd gwyliau haf y flwyddyn ysgol honno.

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/child-employment

Ceir manylion am gyfraddau cyflog pob rôl yn y disgrifiadau swydd unigol.

Caiff taliadau eu gwneud o fewn cyfnodau penodol. Caiff hyn ei amlinellu yn y contract cyflogaeth a gewch cyn i chi ddechrau gweithio.

Gofynnir i chi roi manylion eich cyfrif banc cyn i chi ddechrau gweithio, a chaiff taliadau eu gwneud drwy drosglwyddiad BACS i'r cyfrif hwn.

Oherwydd y mesurau rydym wedi'u rhoi ar waith er mwyn lleihau'r risg o'r coronafeirws, bydd pob cyfweliad wyneb yn wyneb yn cael ei gynnal yn y digwyddiadau croeso rhithwir. Gwneir y rhain drwy alwad fideo. Dim ond y rhai sy'n gwneud cais am rôl gradd rheolwr neu oruchwylydd fydd yn gorfod cael cyfweliad.

Bydd y digwyddiad croeso rhithwir yn gofyn eich bod yn gallu defnyddio gwe-gamera er mwyn ein galluogi i gael galwad fideo gyda chi. Bydd hefyd angen gwe-gamera arnoch ar gyfer eich digwyddiad sefydlu a'ch gwaith dysgu ar-lein. Byddwn yn defnyddio WebEx fel ein darparwr galwadau cynadledda; lawrlwythwch WebEx i'ch dyfais glyfar yma

Bydd unrhyw ddyfais glyfar â gwe-gamera yn gweithio. Gallai hyn fod yn ffôn symudol, gliniadur neu lechen. Bydd angen i chi lawrlwytho WebEx cyn eich digwyddiad croeso rhithwir. Gallwch wneud hynny yma.

Rydym yn gwneud popeth sy'n ymarferol resymol i leihau unrhyw risgiau a achosir gan COVID-19. Bydd ein digwyddiadau croeso rhithwir a'n digwyddiad sefydlu rhithwir a'n gwaith dysgu ar-lein yn lleihau'r risg o gyswllt â grwpiau mawr.

Os bydd gennych gwestiynau neu os bydd angen help arnoch ar unrhyw gam o'r broses, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted â phosibl.

Os bydd angen i ni wneud newidiadau penodol (a elwir yn ‘addasiadau rhesymol’) er mwyn gwneud yn siŵr na fyddwch o dan anfantais yn ystod y broses recriwtio, dylech gysylltu â ni yma. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn cyswllt a'ch cyfeiriad e-bost (os yw'n wahanol i'r un rydych yn ei ddefnyddio i anfon e-bost i ni). Byddwn yn ymateb cyn gynted â phosibl.

Dim ond at ddibenion pennu a oes angen addasiadau rhesymol yn ystod y broses recriwtio y caiff y wybodaeth a ddarperir ei defnyddio. Rydym yn ymrwymedig i ddileu gwahaniaethu ac annog amrywiaeth ymhlith y gweithlu.